รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2022.213
Title สถานการณ์ปัจจุบันของอาชีพนักออกแบบแฟชั่น (fashion designer) ในประเทศไทย
Creator วริสรา ไวคกุล
Contributor เนตรนภา ยาบุชิตะ, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2565
Keyword อาชีพนักออกแบบแฟชั่น, นักออกแบบแฟชั่นที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ, ความก้าวหน้าของอาชีพ, อุตสาหกรรมแฟชั่นไทย, Fashion designer occupation, Fashion designers entrepreneurship, Career advancement, Fashion industry of Thailand
Abstract อุตสาหกรรมแฟชั่นไทยมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของประเทศ ก่อให้เกิดการสร้างรายได้เข้าประเทศจำนวนมาก อีกทั้งสร้างงานและรายได้ให้กับประชากรในประเทศ โดยหนึ่งในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนี้ ได้แก่ นักออกแบบแฟชั่น อย่างไรก็ดี การประกอบอาชีพนักออกแบบแฟชั่นและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจของนักออกแบบแฟชั่นในประเทศไทย ยังคงเป็นเรื่องยากและอาศัยระยะเวลาอย่างมากในการประสบความสำเร็จขั้นสูงในสายอาชีพงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของอาชีพนักออกแบบแฟชั่น และช่องว่างที่ส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าของอาชีพนักออกแบบแฟชั่นในประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้อง และสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) นักออกแบบแฟชั่นที่ปฏิบัติงานร่วมกับองค์กร จำนวน 6 คน และนักออกแบบแฟชั่นที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ จำนวน 4 คนผลการวิจัยพบว่า ช่องว่างที่ส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าของกลุ่มนักออกแบบแฟชั่นที่ปฏิบัติงานร่วมกับองค์กร ได้แก่ 1) การพัฒนาทักษะความรู้ให้ครอบคลุมกับการทำงาน 2) การไม่ทราบถึงโอกาสในเส้นทางสายอาชีพของนักออกแบบแฟชั่น 3) ข้อจำกัดกรอบคุณค่าของงานออกแบบ และ 4) การตระหนักรู้ถึงวัตถุประสงค์ทางธุรกิจสำหรับช่องว่างที่ส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าของกลุ่มนักออกแบบแฟชั่นที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ ได้แก่ 1) การพัฒนาทักษะความรู้ให้ครอบคลุมกับการประกอบธุรกิจ และ 2) พื้นที่ในการแสดงตัวตนของแบรนด์ไทยดีไซน์เนอร์รุ่นใหม่นอกจากนี้พบว่ามีปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้อง ที่ส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าของกลุ่มนักออกแบบแฟชั่นที่ปฏิบัติงานร่วมกับองค์กร และกลุ่มนักออกแบบแฟชั่นที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ แบ่งเป็น 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) การแข่งขันในอุตสาหกรรมแฟชั่น และ 2) ศิลปนิยมกับผู้บริโภคชาวไทย
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

วริสรา ไวคกุล และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2565) สถานการณ์ปัจจุบันของอาชีพนักออกแบบแฟชั่น (fashion designer) ในประเทศไทย. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
วริสรา ไวคกุล และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2565. สถานการณ์ปัจจุบันของอาชีพนักออกแบบแฟชั่น (fashion designer) ในประเทศไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
วริสรา ไวคกุล และผู้แต่งคนอื่นๆ. สถานการณ์ปัจจุบันของอาชีพนักออกแบบแฟชั่น (fashion designer) ในประเทศไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565. Print.