รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2022.210
Title ความสัมพันธ์ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน และ 2.5 ไมครอนกับข้อมูลสุขภาพของประชาชนในจังหวัดสระบุรี
Creator ภัทราภรณ์ ภู่พงษา
Contributor น้ำฝน เอกตาแสง, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2565
Keyword มลพิษทางอากาศ, ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน, ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน, ผลกระทบสุขภาพ, Air pollution, PM10, PM2.5, Health impact
Abstract การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) และ 2.5 ไมครอน (PM2.5) กับข้อมูลสุขภาพของประชาชนในจังหวัดสระบุรี ระหว่างปี พ.ศ. 2559–2563 โดยใช้ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษจำนวน 2 สถานี และข้อมูลโรคที่เกิดจากมลพิษทางอากาศ 5 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคตาอักเสบ โรคผิวหนังอักเสบ และโรคที่เกิดจากผลกระทบระยะยาว เช่น มะเร็งปอด จากฐานข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ผลการศึกษาความสัมพันธ์ สหสัมพันธ์เพียร์สัน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบว่า สถานีที่ 1 ระดับความเข้มข้นของ PM10 สูงสุดรายเดือนมีความสัมพันธ์เชิงลบระดับน้อยมากในกลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ (r= -0.270) และระดับความเข้มข้น PM10 เฉลี่ยรายเดือนมีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับน้อยในกลุ่มโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด (r= 0.328) และมีความสัมพันธ์เชิงลบระดับน้อยมากในกลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ (r= -0.289) ส่วนระดับความเข้มข้นของ PM2.5 สูงสุดของเดือนมีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับน้อยในกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ (r= 0.324) และระดับความเข้มข้นของ PM2.5 เฉลี่ยรายเดือน มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับน้อยในกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ (r= 0.339) ส่วนสถานีที่ 2 ระดับความเข้มข้นของ PM10 สูงสุดรายเดือนมีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับน้อยมากในกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ (r= 0.262) ส่วนระดับความเข้มข้นของ PM10 ค่าเฉลี่ยรายเดือน พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มโรคจากมลพิษทางอากาศ ส่วนระดับความเข้มข้นของ PM2.5 สูงสุดของเดือนมีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับน้อยในกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ (r= 0.495) ส่วนระดับความเข้มข้นของ PM2.5 เฉลี่ยรายเดือน พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับน้อยในกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ (r= 0.468) ข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการติดตามเฝ้าระวังปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM10 และ PM2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ที่ศึกษาได้
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ภัทราภรณ์ ภู่พงษา และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2565) ความสัมพันธ์ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน และ 2.5 ไมครอนกับข้อมูลสุขภาพของประชาชนในจังหวัดสระบุรี. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
ภัทราภรณ์ ภู่พงษา และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2565. ความสัมพันธ์ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน และ 2.5 ไมครอนกับข้อมูลสุขภาพของประชาชนในจังหวัดสระบุรี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
ภัทราภรณ์ ภู่พงษา และผู้แต่งคนอื่นๆ. ความสัมพันธ์ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน และ 2.5 ไมครอนกับข้อมูลสุขภาพของประชาชนในจังหวัดสระบุรี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565. Print.