รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2022.209
Title การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านและผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อในพื้นที่เทศบาลตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
Creator เกศนี ชูบุบผา
Contributor น้ำฝน เอกตาแสง, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2565
Keyword มูลฝอยติดเชื้อจากชุมชน, การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ, ทัศนคติ, ความรู้, Infectious waste from the community, Infectious waste management, Attitude, Knowledge
Abstract การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากชุมชนที่เกิดจากผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านและผู้ป่วยด้วยโรคที่ไม่ติดต่อ ในพื้นที่เทศบาลตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยศึกษาอัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้อ และการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในระดับครัวเรือน การศึกษาวิจัยนี้ได้ใช้แบบสำรวจเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากจำนวนตัวอย่างผู้ป่วยทั้งหมด 68 คน ผลการวิจัย พบว่า จำนวนตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยโรคไต ร้อยละ 54.4, 41.2 และ 4.4 ตามลำดับ ผลการศึกษาทัศนคติและการจัดการมูลฝอยติดเชื้อภายในบ้านในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และความรู้ต่อการจัดการมูลฝอยติดเชื้อภายในบ้านอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 86.8 และระดับปานกลาง ร้อยละ 13.2 ส่วนพฤติกรรมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อภายในบ้าน พบว่า อยู่ในระดับดี ร้อยละ 83.8 ระดับปานกลาง ร้อยละ 14.7 และระดับต่ำ ร้อยละ 1.5 อัตราการเกิดมูลฝอยเฉลี่ย พบว่า ประเภทของไม่มีคม 8.78 กิโลกรัมต่อวัน ประเภทของมีคม 12.62 กรัมต่อวัน และน้ำยาล้างไต 16.5 ลิตรต่อวัน จากผลการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า ปัจจัยด้านความรู้ส่งผลต่อการจัดการมูลฝอยติดเชื้อเนื่องจากส่วนใหญ่มีความรู้ในระดับน้อย ดังนั้น การให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการขยะติดเชื้อในบ้านที่ถูกต้องจะช่วยควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคและการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมได้ นอกจากนี้การกำหนดบทบาทหน้าที่ กฎหมายหรือแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในชุมชนเป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานภาครัฐต้องมีความชัดเจนมากขึ้น
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

เกศนี ชูบุบผา และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2565) การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านและผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อในพื้นที่เทศบาลตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
เกศนี ชูบุบผา และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2565. การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านและผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อในพื้นที่เทศบาลตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
เกศนี ชูบุบผา และผู้แต่งคนอื่นๆ. การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านและผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อในพื้นที่เทศบาลตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565. Print.