รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2022.1470
Title การประยุกต์ใช้หลักการของลีนคอนสตั๊คชั่นเพื่อลดความสูญเสียในการดำเนินการวางแผนออกแบบโครงการเพื่อการก่อสร้าง: กรณีศึกษา โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการกองทัพอากาศ ท่าดินแดง
Creator มนัสชัย เงินยวง
Contributor จิรวัฒน์ ดำริห์อนันต์, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2565
Keyword ลีนคอนสตรั๊คชั่น, สิ่งสูญเปล่า, การวางแผนออกแบบโครงการ, Lean construction, Waste, Planning construction
Abstract โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการกองทัพอากาศ ท่าดินแดง เป็นโครงการอาคารอยู่อาศัยรวมสำหรับข้าราชการกองทัพอากาศ ประกอบด้วยอาคารอยู่อาศัยรวม ความสูง 13 ชั้น จำนวน 8 อาคาร และอาคารจอดรถ ความสูง 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร มีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้น 151,640 ตารางเมตร กำหนดเริ่มการก่อสร้างในปี พ.ศ.2562 โดยจะใช้เวลาการก่อสร้างประมาณ 4 ปี เพื่อเป็นกรณีศึกษาถึงการลดความสูญเสียในกระบวนการก่อสร้างอาคารสูงที่เกิดขึ้นจากการวางแผนเพื่อออกแบบโครงการ คณะผู้วิจัยได้ศึกษากระบวนการทำงานเพื่อการออกแบบโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการดังกล่าว โดยศึกษาจากข้อมูลของคณะออกแบบโครงการรวมถึงใช้ผลการวิเคราะห์เพื่อบ่งชี้และกำจัดความสูญเสียที่เกิดจากการออกแบบ ตลอดจนเสนอแนวทางการประยุกต์หลักการของลีนคอนสตั๊คชั่นให้สามารถควบคุมความสูญเสียในการก่อสร้างที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถส่งมอบงานแล้วเสร็จได้ทันตามกำหนดการที่วางไว้ เป็นแนวทางเพื่อลดค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้างและช่วยสร้างความพึงพอใจให้แก่ข้าราชการก่อนการส่งมอบอาคารพักอาศัยและพื้นที่ส่วนกลาง ผลที่ได้พบว่าการนำหลักการของลีนคอนสตรั๊คชั่นมาประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานสามารถทำให้งานก่อสร้างเป็นไปตามแผนที่วางไว้จากข้อมูลวิเคราะห์เปรียบเทียบแผนงาน และช่วยลดสิ่งสูญเปล่าในด้านกระบวนการอนุมัติเกี่ยวกับเอกสารได้เร็วขึ้น
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

มนัสชัย เงินยวง และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2565) การประยุกต์ใช้หลักการของลีนคอนสตั๊คชั่นเพื่อลดความสูญเสียในการดำเนินการวางแผนออกแบบโครงการเพื่อการก่อสร้าง: กรณีศึกษา โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการกองทัพอากาศ ท่าดินแดง. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
มนัสชัย เงินยวง และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2565. การประยุกต์ใช้หลักการของลีนคอนสตั๊คชั่นเพื่อลดความสูญเสียในการดำเนินการวางแผนออกแบบโครงการเพื่อการก่อสร้าง: กรณีศึกษา โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการกองทัพอากาศ ท่าดินแดง. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
มนัสชัย เงินยวง และผู้แต่งคนอื่นๆ. การประยุกต์ใช้หลักการของลีนคอนสตั๊คชั่นเพื่อลดความสูญเสียในการดำเนินการวางแผนออกแบบโครงการเพื่อการก่อสร้าง: กรณีศึกษา โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการกองทัพอากาศ ท่าดินแดง. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565. Print.