รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2021.956
Title การสื่อสารเพื่อแสดงออกทางการเมืองของกลุ่มแฟนคลับศิลปินเกาหลีบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
Creator ปพิชญา สุโข
Contributor อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2564
Keyword การสื่อสารทางการเมือง, การใช้สื่อเพื่อการแสดงออกทางการเมือง, การมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบออนไลน์, การออกแบบสารเพื่อการแสดงออกทางการเมือง, แฟนคลับศิลปินเกาหลี, Political communication, Use of media to communication for political expression, Online political participating, Message design for communication for political expression, Korean artist fan club
Abstract การวิจัยเรื่อง “การสื่อสารเพื่อแสดงออกทางการเมืองของกลุ่มแฟนคลับศิลปินเกาหลีบนเครือข่ายสังคมออนไลน์” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้สื่อเพื่อแสดงออกทางเมืองของกลุ่มแฟนคลับศิลปินเกาหลี และศึกษาการออกแบบสารเพื่อแสดงออกทางการเมืองของกลุ่มแฟนคลับศิลปินเกาหลี โดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis) โดยการเก็บตัวอย่างทวิตของกลุ่มแฟนคลับศิลปินเกาหลี และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กลุ่มแฟนคลับศิลปินเกาหลีที่เคยสื่อสารทางการเมืองผ่านทวิตเตอร์ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มแฟนคลับศิลปินเกาหลีมีการใช้ข้อความเป็นสื่อหลักในการสื่อสารเพื่อแสดงออกทางการเมืองบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ กล่าวคือ มีการนำข้อความมาใช้ในการบรรยายเพื่อสื่อสารข้อเท็จจริง นำข้อมูลจากแหล่งอื่นที่มีความน่าเชื่อถือมาเรียบเรียงสรุปความ นอกจากนี้ยังมีการติดแฮชแท็กในทวิตของตนเอง เพื่อให้ทวิตของตนเองถูกจัดกลุ่มอยู่ในเนื้อหาการสื่อสารประเภทเดียวกัน และกลุ่มแฟนคลับศิลปินเกาหลีมักจะออกแบบสารโดยใช้จุดจูงใจเชิงเหตุผลร่วมกับอารมณ์เพื่อนำเสนอสารของตนเอง โดยการใช้จุดจูงใจทั้งสองประเภทจะสามารถทำให้ผู้รับสารสนใจในตัวสารมากกว่าการใช้จุดจูงใจเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ปพิชญา สุโข และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2564) การสื่อสารเพื่อแสดงออกทางการเมืองของกลุ่มแฟนคลับศิลปินเกาหลีบนเครือข่ายสังคมออนไลน์. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
ปพิชญา สุโข และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2564. การสื่อสารเพื่อแสดงออกทางการเมืองของกลุ่มแฟนคลับศิลปินเกาหลีบนเครือข่ายสังคมออนไลน์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
ปพิชญา สุโข และผู้แต่งคนอื่นๆ. การสื่อสารเพื่อแสดงออกทางการเมืองของกลุ่มแฟนคลับศิลปินเกาหลีบนเครือข่ายสังคมออนไลน์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564. Print.