รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2021.955
Title การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับชุมชนกับความเป็นชุมชนเข้มแข็งของชุมชนโดยรอบโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่มจังหวัดขอนแก่น
Creator ณัฐธิดา แก้วก่ำ
Contributor พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2564
Keyword ความรับผิดชอบต่อสังคม, การสื่อสารอย่างมีส่วนร่วม, ชุมชนเข้มแข็ง, ความคาดหวัง, Corporate social responsibility, Participatory communication, Community empowerment, Expectation
Abstract วิทยานิพนธ์เล่มนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับชุมชนกับความเป็นชุมชนเข้มแข็งของชุมชนโดยรอบโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่ม จังหวัดขอนแก่น โดยใช้รูปแบบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview) และการสัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview) ผลการศึกษาพบว่า 1) ประเด็นการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับชุมชนของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่ม จังหวัดขอนแก่น พบว่า องค์กรได้มีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 3 ขั้นตอน คือ ขั้นก่อนดำเนินงาน ขั้นดำเนินงาน และขั้นหลังดำเนินงาน 2) ประเด็นความเป็นชุมชนเข้มแข็งของชุมชนโดยรอบโรงงาน พบว่า ทั้งสองชุมชนมีความเป็นชุมชนเข้มแข็งในระดับน้อยถึงปานกลาง เนื่องจากทั้งชุมชนยังคงพึ่งพาความช่วยเหลือจากภายนอกชุมชน 3) ประเด็นความคาดหวังต่อการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของชุมชนโดยรอบโรงงาน พบว่า ชุมชนมีความคาดหวังให้องค์กรดำเนินการช่วยเหลือชุมชนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะความคาดหวังให้องค์กรตรวจสอบพื้นที่ของสมาชิกในชุมชนที่ได้รับผลกระทบเรื่องปัญหาน้ำ4) ประเด็นความสอดคล้องระหว่างความเป็นชุมชนเข้มแข็งและความคาดหวังของชุมชนโดยรอบโรงงานกับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม พบว่า ชุมชนมีความคาดหวังในการเป็นชุมชนเข้มแข็งไม่สอดคล้องต่อการดำเนินงานขององค์กร คือ ด้านความสามารถในการพึ่งตนเองของชุมชน และด้านความมั่นคงปลอดภัยของชุมชน ทั้งนี้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบขององค์กรส่วนใหญ่องค์กรมักมุ่งเน้นการดำเนินงานผ่านมุมมองชุมชนสัมพันธ์ (Community relations) ถ้าหากองค์กรได้มีการพัฒนาและต่อยอดเครือข่ายการสื่อสารให้กลายเป็นการสร้างความเป็นชุมชนให้กับแบรนด์ (Brand Community) จะสามารถทำให้องค์กรมีความน่าเชื่อถือ สร้างความภักดีให้สูงขึ้น และสามารถทำให้องค์กรเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกและแรงกระตุ้นภายใน (Insight) ของชุมชนเพื่อต่อยอดการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ณัฐธิดา แก้วก่ำ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2564) การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับชุมชนกับความเป็นชุมชนเข้มแข็งของชุมชนโดยรอบโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่มจังหวัดขอนแก่น. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
ณัฐธิดา แก้วก่ำ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2564. การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับชุมชนกับความเป็นชุมชนเข้มแข็งของชุมชนโดยรอบโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่มจังหวัดขอนแก่น. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
ณัฐธิดา แก้วก่ำ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับชุมชนกับความเป็นชุมชนเข้มแข็งของชุมชนโดยรอบโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่มจังหวัดขอนแก่น. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564. Print.