รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2021.662
Title ผลกระทบทางกฎหมายหากกำหนดให้คริปโทเคอร์เรนซีเป็นเงินตรา
Creator สุภณัฐ วิณวัณฑ์
Contributor กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2564
Keyword คริปโทเคอร์เรนซี, การชำระหนี้ด้วยคริปโทเคอร์เรนซี, Cryptocurrency, Debt settlement with cryptocurrencies
Abstract ในปัจจุบันการชำระหนี้ตามสัญญานั้น เงินตราเป็นสิ่งสำคัญในการชำระหนี้ไม่ว่าจะเป็นการชำระด้วยเงินสด ซึ่งหมายถึงธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ตามพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 และด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยีทำให้เกิดการชำระหนี้ด้วยเงินตราในรูปแบบใหม่ ๆ และได้เกิดการสร้างคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) ขึ้น สารนิพนธ์ฉบับนี้ เน้นการศึกษาถึงปัญหาหากกำหนดให้คริปโทเคอร์เรนซีเป็นเงินตราเป็นสื่อกลางการชำระหนี้ที่ชอบด้วยกฎหมาย (legal tender) จะส่งกระทบด้านกฎหมายก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการชำระหนี้ตามสัญญาหรือไม่ โดยพิจารณาถึงลักษณะของคริปโทเคอร์เรนซีที่แตกต่างจากเงินตราโดยเฉพาะด้านการมีเสถียรภาพ ซึ่งการค้นคว้านี้จะทำให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับผลของการบังคับใช้ในทางปฏิบัติ และการปรับใช้บทกฎหมายหากกำหนดให้คริปโทเคอร์เรนซีเป็นเงินตรา ซึ่งสุดท้ายการกำหนดดังกล่าวอาจไม่เป็นประโยชน์ต่อการชำระหนี้ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทั้งนี้ ผู้เขียนได้สืบค้นและศึกษาแนวทางการออกกฎหมายของต่างประเทศเพื่อรองรับการชำระหนี้ด้วยคริปโทเคอร์เรนซี พบว่าประเทศส่วนใหญ่ยังไม่มีการกำหนดให้คริปโทเคอร์เรนซีเป็นเงินตรา โดยในบางประเทศออกกฎหมายกำหนดให้สามารถใช้คริปโทเคอร์เรนซีในการชำระหนี้ได้ แต่ไม่ถึงขั้นใช้อย่างเงินตรา ในขณะที่บางประเทศห้ามไม่ให้ใช้คริปโทเคอร์เรนซีหรือทำธุรกรรมเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซีเนื่องจากกังวลว่าจะกระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ อีกทั้งคริปโทเคอร์เรนซีไม่ได้ถูกควบคุมโดยองค์กรกลางของประเทศใด เสี่ยงต่อการนำมาใช้ฟอกเงินหรือกระทำความผิดอื่น อย่างไรก็ดีจากการศึกษามีเพียงสามประเทศที่กำหนดให้คริปโทเคอร์เรนซีเป็นเงินตราและสามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย ซึ่งการกำหนดดังกล่าวอาจส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและการชำระหนี้ตามกฎหมายภายในประเทศ นอกจากนี้ ปัจจุบันแม้ยังไม่มีคดีพิพาทหรือคำพิพากษาวางหลักด้านกฎหมายเกี่ยวกับการชำระหนี้ด้วยคริปโทเคอร์เรนซีหากมูลค่าของคริปโทเคอร์เรนซีมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยคู่สัญญาไม่สามารถคาดหมายได้อย่างกรณีของ LUNA ซึ่งกรณีดังกล่าวสามารถเทียบเคียงกับคำพิพากษาในอดีต ซึ่งเป็นคดีที่การชำระหนี้ด้วยเงินตราที่มีค่าเงินเฟ้อหลายเท่าทำให้การชำระหนี้ตอบแทนเป็นการไร้ประโยชน์ พ้นวิสัยทางเศรษฐกิจ ไม่มีทางบรรลุวัตถุประสงค์แท้จริงแห่งมูลหนี้ได้ ศาลจึงได้ใช้หลักพฤติการณ์อันเป็นรากฐานแห่งสัญญาเปลี่ยนแปลงไป เข้าไปปรับราคาเพื่อให้ได้สัดส่วนสอดคล้องกับค่าเงินที่ลดลง ซึ่งเป็นการแบ่งภาระความเสี่ยงหลีกเลี่ยงการบอกเลิกสัญญา อย่างไรก็ดีคริปโทเคอร์เรนซี ขาดคุณสมบัติไม่มีลักษณะที่สมควรกำหนดให้เป็นเงินตราตามกฎหมาย การนำมาใช้เสมือนเป็นเงินตราไม่สามารถกระทำได้ แต่ยังสามารถนำมาใช้ชำระเสมือนเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งแทนหนี้เงินที่ได้ตกลงกันไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 321
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

สุภณัฐ วิณวัณฑ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2564) ผลกระทบทางกฎหมายหากกำหนดให้คริปโทเคอร์เรนซีเป็นเงินตรา. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
สุภณัฐ วิณวัณฑ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2564. ผลกระทบทางกฎหมายหากกำหนดให้คริปโทเคอร์เรนซีเป็นเงินตรา. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
สุภณัฐ วิณวัณฑ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. ผลกระทบทางกฎหมายหากกำหนดให้คริปโทเคอร์เรนซีเป็นเงินตรา. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564. Print.