รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2021.661
Title ปัญหากฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเสื่อมค่าของรถยนต์จากการเกิดอุบัติเหตุในทางประกันภัย
Creator ทิพย์ สมบัติวีระผล
Contributor รณกรณ์ บุญมี, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2564
Keyword การเสื่อมค่าของรถยนต์, การคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์, คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์, Diminution in value, Coverage for the motor vehicle, The registrar's approved handbook
Abstract ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุและเกิดความเสียหายแก่รถยนต์ หากรถยนต์คันที่ได้รับความเสียหายได้ทำประกันภัยรถยนต์คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์คันดังกล่าวไว้ หรือรถยนต์คันที่ได้รับความเสียหายถูกชน และรถยนต์คันที่เป็นฝ่ายผิดได้ทำประกันภัยคุ้มครองความรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอก ผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อมีวินาศภัยเกิดขึ้นตามสัญญา โดยชดใช้ให้ตามความเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย อย่างไรก็ตาม ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อรถยนต์นั้นในทางปฏิบัติมักจะเป็นการชดใช้เป็นตัวเงินที่เป็นค่าซ่อมรถ หรือการนำรถเข้าซ่อมเพื่อให้รถยนต์ที่ได้รับความเสียหายกลับสู่สภาพของการใช้งานได้ดีตามเดิม แต่ในทางความเป็นจริงความเสียหายที่ยังคงมีอยู่คือ “การเสื่อมค่าของรถยนต์” ตามราคาท้องตลาด เนื่องจากมีการดัดแปลงซ่อมแซมตัวรถยนต์นั้น ซึ่งถือว่าเป็นความเสียหายอย่างหนึ่งที่ผู้เอาประกันภัยและบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายพึงมีสิทธิที่จะเรียกให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ในส่วนนี้ได้ตามกฎหมายประกันภัย แต่สัญญาประกันภัยรถยนต์ตามความในกรมธรรม์ประกันภัยที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ก็ไม่ได้กล่าวถึงการคุ้มครองความเสียหายประเภทการเสื่อมค่าของรถยนต์ไว้ จึงเกิดประเด็นปัญหาว่าข้อสัญญาประกันภัยรถยนต์นั้นให้ความคุ้มครองการเสื่อมค่าของรถยนต์ด้วยหรือไม่ ส่งผลให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายไม่ได้รับการชดใช้ในส่วนนี้จากผู้รับประกันภัย เนื่องจากการพิสูจน์ความเสียหายสำหรับการเสื่อมค่าของรถยนต์ก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ยาก จึงเกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นการค้นคว้าอิสระฉบับนี้จึงทำการศึกษาปัญหาดังกล่าว โดยเปรียบเทียบกับแนวทางการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีการเสื่อมค่าของรถยนต์สำหรับการประกันภัยรถยนต์ของบางมลรัฐในสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีการให้ความคุ้มครองในเรื่องของการเสื่อมค่าของรถยนต์ โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการคิดคำนวณ ตลอดจนข้อสันนิษฐานเพื่อวัดความเสียหายดังกล่าวให้ผู้รับประกันภัยปฏิบัติตาม และเสนอว่าเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ ประเทศไทยควรมีแนวทางในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีค่าเสียหายในส่วนของการเสื่อมค่าของรถยนต์สำหรับสัญญาประกันภัยรถยนต์ให้ชัดเจน ทั้งในแง่การตีความตามกฎหมายประกันภัยและการกำหนดข้อสัญญาในกรมธรรม์ประกันภัย โดยอาจเพิ่มเติมข้อสัญญาความคุ้มครองการเสื่อมค่าของรถยนต์ให้ชัดเจน และกำหนดเกณฑ์การคำนวณค่าเสียหาย พร้อมตั้งเป็นข้อสันนิษฐานเพื่อช่วยลดภาระการพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นของฝ่ายผู้ที่ได้รับความเสียหายนั้น โดยเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งนายทะเบียนที่ 66/2563 เรื่อง ให้ใช้คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ให้ได้มีมาตรการและแนวทางให้แก่ผู้รับประกันภัยใช้ปฏิบัติในเรื่องนี้ อนึ่ง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎเกณฑ์ดังกล่าวนี้อาจต้องมีการปรับจากแนวทางของประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อให้มีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยต่อไป
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ทิพย์ สมบัติวีระผล และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2564) ปัญหากฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเสื่อมค่าของรถยนต์จากการเกิดอุบัติเหตุในทางประกันภัย. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
ทิพย์ สมบัติวีระผล และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2564. ปัญหากฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเสื่อมค่าของรถยนต์จากการเกิดอุบัติเหตุในทางประกันภัย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
ทิพย์ สมบัติวีระผล และผู้แต่งคนอื่นๆ. ปัญหากฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเสื่อมค่าของรถยนต์จากการเกิดอุบัติเหตุในทางประกันภัย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564. Print.