รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2021.658
Title การจัดระเบียบทางเท้าสำหรับผู้พิการในเขตกรุงเทพมหานคร
Creator สุนันทา คัมภีระ
Contributor อำนาจ วงศ์บัณฑิต, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2564
Keyword กรุงเทพมหานคร, ทางเท้า, ผู้พิการ, Bangkok, Footpath, Disabled
Abstract วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบทางเท้าสำหรับผู้พิการเขตพื้นที่เขตของกรุงเทพมหานคร โดยศึกษานโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ และมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบทางเท้าสำหรับผู้พิการในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบกับนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ และมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบทางเท้าสำหรับผู้พิการ ในต่างประเทศ เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข การจัดระเบียบทางเท้า เพื่อให้ผู้พิการสามารถใช้ทางเท้าสำหรับการเดินทางได้อย่างคนปกติจากการศึกษาพบว่า การจัดระเบียบทางเท้าสำหรับผู้พิการในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ไม่มีมาตรการทางนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ และกฎหมายใดที่เป็นรูปธรรมในการกำหนดให้มีการจัดระเบียบทางเท้าสำหรับผู้พิการปัจจุบันนานาประเทศล้วนได้มีการส่งเสริม สนับสนุน หรือแก้ไขปัญหา การจัดระเบียบทางเท้าสำหรับผู้พิการที่ปรากฏกันอย่างชัดเจน เช่น ในประเทศญี่ปุ่น โดย ในรูปแบบของการออกแบบทางเท้าสำหรับผู้พิการทางสายตา หรือทางเท้าสำหรับผู้พิการที่ต้องใช้รถช่วยเข็น โดยกำหนดในมาตรการทางการบริหาร และมาตรการทางกฎหมาย ที่รัฐพึงส่งเสริมและสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเนื่องจากข้อเท็จจริงของปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้เสนอแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขมาตรการทางกฎหมาย และมาตรการทางนโยบาย เพื่อให้หน่วยงานกรุงเทพมหานคร ได้กำหนด แบบรูป คุณลักษณะ และแนวทางการจัดระเบียบทางเท้า ให้เป็นไปเพื่อความสะดวก ปลอดภัย แก่ผู้ใช้ทางเท้าสาธารณะ โดยเป็นไปตามรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ตามหลักการ “การเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้า” ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อผู้ใช้ทางเท้าทุกคน และประโยชน์เกื้อกูลต่อเนื่องถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงามของกรุงเทพมหานคร อันเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

สุนันทา คัมภีระ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2564) การจัดระเบียบทางเท้าสำหรับผู้พิการในเขตกรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
สุนันทา คัมภีระ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2564. การจัดระเบียบทางเท้าสำหรับผู้พิการในเขตกรุงเทพมหานคร. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
สุนันทา คัมภีระ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การจัดระเบียบทางเท้าสำหรับผู้พิการในเขตกรุงเทพมหานคร. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564. Print.