รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2021.654
Title สิทธิในที่ดินของชุมชนกะเหรี่ยงบ้านใจแผ่นดินและบ้านบางกลอยบนในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติของประเทศไทย
Creator วัชระพงศ์ ธนไชยเต็มวงศ์
Contributor นพร โพธิ์พัฒนชัย, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2564
Keyword สิทธิมนุษยชน, สิทธิชนพื้นเมืองตามกฎหมายระหว่างประเทศ, ชุมชนกะเหรี่ยง, สิทธิในที่ดิน, กฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ, อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน, พื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ, Human rights, The Rights of Indigenous Peoples in International Law, Karen community, Land rights of Karen, National Park Act, Kaeng Krachan National Park, World Natural Heritage Area
Abstract การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอและวิเคราะห์สภาพปัญหาประเด็นสิทธิในที่ดินของชุมชนกะเหรี่ยงแห่งบ้านใจแผ่นดินและบ้านบางกลอยบน ในฐานะเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมที่ยังคงดำรงอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ โดยสิทธิในที่ดินเป็นไปตามกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งในที่นี้ การดำรงอยู่ของชุมชนกะเหรี่ยงดั้งเดิมยังไม่สามารถใช้สิทธิตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญได้ เนื่องจากยังไม่มีการกำหนดรายละเอียดสิทธิของชุมชนให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ดังนั้น จึงต้องการชี้ให้เห็นว่ากฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศมีความแตกต่างกันในแง่ของการให้การรับรองและคุ้มครองสิทธิในที่ดิน และได้ให้ข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยการปรับใช้แนวความคิดเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ซึ่งเป็นคุณค่าพื้นฐานของรัฐที่รัฐธรรมนูญรับรองและคุ้มครองโดยอิงกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมถึงการปรับปรุงบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลก
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

วัชระพงศ์ ธนไชยเต็มวงศ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2564) สิทธิในที่ดินของชุมชนกะเหรี่ยงบ้านใจแผ่นดินและบ้านบางกลอยบนในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติของประเทศไทย. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
วัชระพงศ์ ธนไชยเต็มวงศ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2564. สิทธิในที่ดินของชุมชนกะเหรี่ยงบ้านใจแผ่นดินและบ้านบางกลอยบนในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติของประเทศไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
วัชระพงศ์ ธนไชยเต็มวงศ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. สิทธิในที่ดินของชุมชนกะเหรี่ยงบ้านใจแผ่นดินและบ้านบางกลอยบนในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติของประเทศไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564. Print.