รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2021.1181
Title โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการแข่งขันของธุรกิจประเภทค้าปลีกอุปกรณ์ออกกำลังกายในประเทศไทย
Creator อรุณพร พรพูนสวัสดิ์
Contributor พีระ เจริญพร, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2564
Keyword โครงสร้างตลาด, พฤติกรรม, อุปกรณ์ออกกำลังกาย, แบบจำลองธุรกิจ, Structure, Conduct, Fitness equipment, Business model canvas, Five forces model
Abstract งานศึกษานี้วิเคราะห์โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการแข่งขันของผู้ประกอบการค้าปลีกอุปกรณ์ออกกำลังกายในประเทศไทย โดยใช้กรอบแนวคิดแบบจำลองธุรกิจ (Business Model Canvas) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการแข่งขันทางธุรกิจ 5 ด้าน (Porter’s Five Forces Model) และการวิเคราะห์โครงสร้างตลาด พฤติกรรมและผลการดำเนินการ (Structure-Conduct-Performance หรือ SCP approach) การศึกษาเก็บข้อมูลจากเอกสาร ข่าว บทความ เว็บไซต์จากทางราชการ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของร้านค้า แพลตฟอร์มโซเชียล คอมเมิร์ซ แพลตฟอร์ม อีมาร์เก็ตเพลส ร่วมกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการค้าปลีกอุปกรณ์ออกกำลังกายในประเทศไทยจำนวน 8 ร้านค้าผลการศึกษาพบว่า โครงสร้างตลาดของธุรกิจประเภทค้าปลีกอุปกรณ์ออกกำลังกายในประเทศไทยมีลักษณะเป็นตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด เนื่องจากที่มีผู้ประกอบการจำนวนมาก สินค้ามีความแตกต่างกันแต่ทดแทนกันได้ไม่สมบูรณ์ ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถเข้ามาประกอบธุรกิจแข่งขันได้ไม่ยาก โดยอุปสรรคที่ผู้ประกอบการรายใหม่จะต้องเผชิญได้แก่ อุปสรรคด้านเงินทุนและความรู้ความเข้าใจในการทำการตลาดออนไลน์ผู้ประกอบการธุรกิจประเภทค้าปลีกอุปกรณ์ออกกำลังกายส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการแข่งขันด้านราคาโดยการตั้งราคาผ่านการเปรียบเทียบราคากับคู่แข่ง ส่วนพฤติกรรมการแข่งขันด้านที่ไม่ใช่ราคานั้นมีการแข่งขันด้วยการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์โดยเฉพาะโซเชียลมีเดีย โดยแต่ละร้านค้าจะมีรูปแบบการส่งเสริมการขายแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่แต่ใช้การนำเข้านวัตกรรมมาจำหน่ายโดยตรง
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

อรุณพร พรพูนสวัสดิ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2564) โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการแข่งขันของธุรกิจประเภทค้าปลีกอุปกรณ์ออกกำลังกายในประเทศไทย. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
อรุณพร พรพูนสวัสดิ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2564. โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการแข่งขันของธุรกิจประเภทค้าปลีกอุปกรณ์ออกกำลังกายในประเทศไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
อรุณพร พรพูนสวัสดิ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการแข่งขันของธุรกิจประเภทค้าปลีกอุปกรณ์ออกกำลังกายในประเทศไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564. Print.