รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2021.1180
Title ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเรียนกวดวิชา: กรณีศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดปทุมธานี
Creator พิมทอง บริบูรณ์
Contributor พิสิษฐ์ จันทร์วราสุทธิ์, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2564
Keyword สถาบันกวดวิชา, ติวเตอร์, พฤติกรรมทางการศึกษา, Tutoring institute, Tutor, Educational behavior
Abstract การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกเรียนกวดวิชาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัดปทุมธานี เพื่อนำไปวางแผนกลยุทธ์ ประกอบการ ตัดสินใจในการจัดการเรียนการสอน แผนธุรกิจและแผนการตลาดให้สามารถตอบสนองลักษณะความต้องการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดปทุมธานีอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเรียน ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยและปัจจัยด้านการเรียนกวดวิชา โดยการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 410 คน โดยวิธีการแจกแบบสอบถามออนไลน์ และใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าทางสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย การทดสอบสมมติฐานและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลงานวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนกวดวิชาของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในจังหวัดปทุมธานี ในด้านปัจจัยประชากรศาสตร์พบว่า ปัจจัยด้านระดับชั้นปีการศึกษา รวมถึงรายได้ของนักศึกษาและครอบครัวต่อเดือนส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนกวดวิชาของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในจังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้จากการศึกษายังพบว่าเกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาไม่ได้เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเรียนกวดวิชา จึงสามารถกล่าวได้ว่าไม่ว่าผู้เรียนจะมีผลการเรียนที่ดีหรือไม่ ไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเรียนกวดวิชา และนอกจากนี้การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณพบว่า มีจำนวน 4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเรียนกวดวิชา เรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ ปัจจัยด้านเจตคติและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมตัวสอบ ปัจจัยด้านการจัดการเวลาทางการเรียน ปัจจัยด้านสถาบันกวดวิชา/ติวเตอร์ และปัจจัยด้านเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรและผู้สอนในมหาวิทยาลัย
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

พิมทอง บริบูรณ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2564) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเรียนกวดวิชา: กรณีศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดปทุมธานี. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
พิมทอง บริบูรณ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2564. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเรียนกวดวิชา: กรณีศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดปทุมธานี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
พิมทอง บริบูรณ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเรียนกวดวิชา: กรณีศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดปทุมธานี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564. Print.