รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2021.1178
Title การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำตนเองสำหรับพนักงานในยุคโควิด 19
Creator อัมพล จรรโลงศิริชัย
Contributor สุรวิทย์ อัสสพันธุ์, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2564
Keyword ภาวะผู้นำตนเอง, การฝึกอบรมทางจิตวิทยา, พนักงาน, การทดสอบ t แบบไม่เป็นอิสระ, การวิเคราะห์แก่นสาระ, Self-leadership, Psychological training, Employee, Paired sample t-test, Thematic analysis
Abstract การบริหารธุรกิจในยุคใหม่ที่ดำรงอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงการปรับตัวของเหล่าธุรกิจจึงมีความจำเป็นจะต้องปรับตัวตามอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการระบาดของโรคโควิด 19 ธุรกรรมต่างๆ และรูปแบบธุรกิจมุ่งเน้นการกระจายอำนาจและการตัดสินใจให้กับเหล่าพนักงานมากขึ้นแนวคิดภาวะผู้นำตนเองมีความสอดคล้องกับการยกระดับให้เหล่าพนักงานสามารถกำหนดทิศทางในการทำงานของตนเองและสร้างแรงจูงใจภายในเพื่อให้สามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์ในการทำงานได้ งานวิจัยชิ้นนี้จึงมีเป้าหมายพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำตนเองสำหรับพนักงาน โดยใช้วิธีการอบรมทางจิตวิทยาให้กับพนักงาน ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเป็นพนักงานจำนวน 30 คน ที่เป็นอาสาสมัคร โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ทำแบบวัดภาวะการนำตนเอง (Abbreviated Self-leadership Questionnaire: ASLQ) ก่อนร่วมกิจกรรม และทำกิจกรรมจำนวน 10 ครั้ง แล้วจึงทำแบบสอบถามภาวะการนำตนเองอีกครั้งหนึ่ง โดยผู้เข้าร่วมกลุ่มหนึ่งจะได้เชิญให้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเพื่อศึกษาประสบการณ์ในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเติม ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามถูกนำมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทดสอบ t แบบไม่เป็นอิสระ (Paired sample t-test) และข้อมูลจากสนทนากลุ่มถูกนำมาวิเคราะห์ด้วยการทำการวิเคราะห์แก่นสาระ (Thematic analysis)ผลการศึกษาพบว่า อาสาสมัครมีระดับภาวการณ์นำตนเองสูงขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิผลในการเสริมสร้างสมรรถนะในการนำตนเอง นอกจากนี้ยังพบว่าการยกระดับความตระหนักรู้ การให้รางวัลตนเอง การมีความคิดที่สมเหตุสมผลและจินตนาการแห่งความสำเร็จ การนำมาปรับใช้ในงาน และผลกระทบด้านอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในการร่วมกิจกรรมด้วย
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

อัมพล จรรโลงศิริชัย และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2564) การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำตนเองสำหรับพนักงานในยุคโควิด 19. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
อัมพล จรรโลงศิริชัย และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2564. การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำตนเองสำหรับพนักงานในยุคโควิด 19. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
อัมพล จรรโลงศิริชัย และผู้แต่งคนอื่นๆ. การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำตนเองสำหรับพนักงานในยุคโควิด 19. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564. Print.