รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2020.827
Title การศึกษาปัจจัยทางด้านการรับรู้ข่าวสารและคุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภค
Creator วชิรวิชญ์ ชัยสิทธิ์
Contributor ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2563
Keyword รถยนต์ไฟฟ้า, ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps), การรับรู้ของผู้บริโภค, คุณค่าในตราสินค้า, Electric vehicle, 7Ps of the marketing mix, Consumer perception, Brand equity
Abstract ปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นและมีการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเพิ่มขึ้นทุกปีโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ซึ่งปัญหาดังกล่าวล้วนแต่จะสร้างให้เกิดมลภาวะกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้นหลายภาคส่วนจึงให้ความสำคัญในเรื่องของการรณรงค์รักสิ่งแวดล้อมที่ทำให้คนหันมาสนใจในเรื่องของพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น รถยนต์ไฟฟ้าจึงเป็นนวัตกรรมอีกหนึ่งตัวเลือกจะช่วยลดมลภาวะในอากาศและลดเสียงรบกวน รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่ใช้พลังงานการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ามีราคาถูกกว่าน้ำมันเชื้อเพลิง นอกจากนี้รถยนต์ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ยานยนต์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับประเทศไทยที่ทั้งภาครัฐและเอกชนจำเป็นต้องศึกษาและวางโครงสร้างเพื่อรองรับการใช้งานของรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังจะเข้ามาในอนาคต เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคงานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านการรับรู้ข่าวสาร และคุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภค โดยใช้ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ปัจจัยทางด้านการรับรู้ข่าวสาร และปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้า เพื่อทำการศึกษาว่าปัจจัยดังกล่าวมีการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้าหรือไม่ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ได้ทำการสำรวจ คือ ผู้บริโภควัยทำงานที่ใช้รถยนต์อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 400 ตัวอย่าง ซึ่งใช้แบบสอบถามสอบถามออนไลน์ โดยศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลแบบตารางไขว้ (Crosstabs) ทดสอบความสัมพันธ์โดยการใช้สถิติทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square Test)ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ และสถานภาพ ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และช่องทางการตลาด ปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้า ได้แก่ ความภักดีของตราสินค้า มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภควัยทำงานที่ใช้รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

วชิรวิชญ์ ชัยสิทธิ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2563) การศึกษาปัจจัยทางด้านการรับรู้ข่าวสารและคุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภค. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
วชิรวิชญ์ ชัยสิทธิ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2563. การศึกษาปัจจัยทางด้านการรับรู้ข่าวสารและคุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภค. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
วชิรวิชญ์ ชัยสิทธิ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การศึกษาปัจจัยทางด้านการรับรู้ข่าวสารและคุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภค. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563. Print.