รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2020.825
Title ปัจจัยทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่ส่งผลต่อการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีเขียวช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
Creator เวธินี หมื่นแสน
Contributor ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2563
Keyword ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps), ปัจจัยทางเทคโนโลยีดิจิทัล, การวิเคราะห์ข้อมูลแบบตารางไขว้, Marketing mix factors, Digital technology factors, Crosstabs data
Abstract การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ทางบุคคลและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) และปัจจัยทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสในประเทศ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้ที่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีเขียว จำนวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์และการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกผู้ใช้บริการรายบุคคล โดยศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลแบบตารางไขว้ (Crosstabs) ทดสอบความสัมพันธ์โดยการใช้สถิติทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square Test) ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ทางบุคคลในเรื่องเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ในด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) และด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical) ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสในประเทศมีความสัมพันธ์กัน และความสัมพันธ์ทางบุคคลในเรื่องเพศ และอาชีพกับปัจจัยทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ในด้านการใช้ยานพาหนะร่วมกัน (Shared mobility) ได้แก่ รถเช่าที่จ้างคนขับ (Private hire) หรือรถแท็กซี่ การนั่งร่วมทางไปกับผู้อื่น (Car pool) ในอนาคตรถยนต์ไฟฟ้า (EV) มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น และในอนาคตการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า (EV) ให้มีราคาที่ใกล้เคียงกับราคารถยนต์ที่ใช้น้ำมันในปัจจุบัน ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสในประเทศ มีความสัมพันธ์กันผลการวิจัยนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อทำให้ทราบถึงปัจจัยที่สำคัญต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบการให้บริการให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น โดยใช้กลยุทธ์พันธมิตรทางธุรกิจ และการวางกลยุทธ์ด้านบิ๊กดาต้า (Big Data Strategy) เพราะข้อมูลและเทคโนโลยี คือองค์ประกอบสำคัญที่ชนะคู่แข่งได้ในยุคดิจิทัลเพื่อจะสามารถนำไปพัฒนาและสร้างฐานธุรกิจใหม่ๆ ตลอดจนสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลและผลประกอบการที่ดีให้กับธุรกิจได้ต่อไปในอนาคต
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

เวธินี หมื่นแสน และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2563) ปัจจัยทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่ส่งผลต่อการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีเขียวช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
เวธินี หมื่นแสน และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2563. ปัจจัยทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่ส่งผลต่อการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีเขียวช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
เวธินี หมื่นแสน และผู้แต่งคนอื่นๆ. ปัจจัยทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่ส่งผลต่อการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีเขียวช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563. Print.