รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2020.824
Title การศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันมิวสิคสตรีมมิ่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
Creator ฐิติพงศ์ ศักดาวุธ
Contributor ธาตรี จันทรโคลิกา, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2563
Keyword แบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยี, มิวสิคสตรีมมิ่ง, แอปพลิเคชัน, Technology acceptance model (TAM), Music streaming, Application
Abstract นวัตกรรมที่นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในปัจจุบัน ทำให้วงการเพลงได้เปลี่ยนแปลงจากเทป ซีดี เป็นการสตรีมมิ่งออนไลน์ ประกอบกับการใช้งานอินเตอร์เน็ตของคนไทยที่เพิ่มขึ้น จึงนำมาซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ด้วยวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีแอปพลิเคชันมิวสิคสตรีมมิ่ง และ 2) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมของผู้ใช้แอปพลิเคชันของกลุ่มอายุที่แตกต่างกัน โดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ ดังนี้ 1) ทฤษฎีแบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) ทั้งหมด 13 ตัวแปร และ 2) ทฤษฎีการแพร่กระจายของนวัตกรรม (Diffusion of Innovation: DOI) ซึ่งได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างตามกลุ่มอายุ ดังนี้ 1) เจเนอเรชัน Z 2) เจเนอเรชัน Y 3) เจเนอเรชัน X และ 4) เจเนอเรชัน Baby Boomer จากกลุ่มตัวอย่างจากแบบสอบถามทั้งหมด 446 ตัวอย่างจากการศึกษาพบว่ากลุ่มเจอเนอเรชัน Y เป็นกลุ่มที่สามารถยอมรับเทคโนโลยีได้มากที่สุด รองลงมาคือ เจเนอเรชัน X เจเนอเรชัน Baby Boomer และเจเนอเรชัน Z ตามลำดับกลุ่มอายุน้อย (Generation Z และ Generation Y) ให้ความสำคัญกับแอปพลิเคชันสามารถใช้งานได้ง่าย เชื่อมต่อได้รวดเร็ว มีเพลงให้เลือกฟังได้หลากหลาย ครบทุกประเภท แอปพลิเคชันมีระบบการรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน หรือมีการยืนยันตัวตนทุกครั้งในการทำธุรกรรม และได้รับอิทธิพลที่มีผลต่อการใช้งานจากบุคคลรอบข้าง เช่น เพื่อน บุคคลในครอบครัว และบุคคลที่พบเจอกลุ่มสูงอายุ (Generation X และ Generation Baby Boomer) ให้ความสำคัญกับคุณสมบัติที่มีประโยชน์และช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน เช่น มีการจัดเพลย์ลิสเพื่อลดเวลาในการเลือกเพลง สามารถค้นหาประวัติเพลงที่เคยฟัง และมีระบบการรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน ในด้านความเป็นส่วนตัว ผู้ใช้กลุ่มนี้ให้ความสำคัญกับแอปพลิเคชันมีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลการใช้งาน และไม่ถูกล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวจากผู้ให้บริการ ส่วนในด้านการยอมรับการใช้งานได้รับอิทธิพลจากทัศนคติต่อพฤติกรรม
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ฐิติพงศ์ ศักดาวุธ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2563) การศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันมิวสิคสตรีมมิ่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
ฐิติพงศ์ ศักดาวุธ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2563. การศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันมิวสิคสตรีมมิ่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
ฐิติพงศ์ ศักดาวุธ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันมิวสิคสตรีมมิ่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563. Print.