รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2020.821
Title นโยบายการคลังกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการสะสมทุนมนุษย์ในประเทศไทย
Creator ภูริวัฒ ยุทธวรวิทย์
Contributor ดวงมณี เลาวกุล, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2563
Keyword นโยบายการคลัง, การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ, การสะสมทุนมนุษย์, Fiscal policy, Economic growth, Human capital
Abstract งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของนโยบายการคลังและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจว่ามีผลต่อการสะสมทุนมนุษย์ในประเทศไทยอย่างไร โดยใช้ข้อมูลอนุกรมเวลาจำนวน 31 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532-2562 ตัวแปรตามที่ใช้วัดค่าการสะสมทุนมนุษย์ คือดัชนีการพัฒนามนุษย์ (HDI Index) ส่วนตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ การใช้จ่ายรัฐบาลด้านการศึกษา สาธารณสุข และการพัฒนาสังคม วิธีการศึกษาที่ใช้คือ การทดสอบความนิ่งของข้อมูล (Unit Root Test) การหาความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวของตัวแปรในแบบจำลอง (Cointegration Test) ศึกษาการปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพระยะสั้นของตัวแปรในแบบจำลอง (Error Correction Model :ECM) และทดสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของตัวแปร (Granger Causality Test) ผลการศึกษาพบว่าจากการทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว การใช้จ่ายด้านการพัฒนาสังคมนั้นไม่มีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวกับดัชนีการพัฒนามนุษย์ การใช้จ่ายส่วนนี้อาจจะเป็นการแก้ไขปัญหาด้านสังคมในระยะสั้นการใช้จ่ายด้านการศึกษามีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาวแปรผันในทิศทางตรงข้ามกับดัชนีการพัฒนามนุษย์ มีนัยยะว่าการใช้จ่ายด้านการศึกษายังไม่สามารถเข้าถึงประชาชนในประเทศไทยได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากงบประมาณที่จัดสรรนั้นเป็นงบประมาณด้านบุคลากรมากกว่าด้านการอุดหนุนให้ผู้ที่ด้อยโอกาสได้มีการศึกษาอย่างเท่าเทียม ขณะที่การใช้จ่ายด้านสาธารณสุขมีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวกับดัชนีการพัฒนามนุษย์ แสดงให้เห็นว่าการใช้จ่ายด้านสาธารณสุขของประเทศไทยนั้นเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และสามารถพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนในด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจพบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศมีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาวแปรผันในทิศทางตรงข้ามกับดัชนีการพัฒนามนุษย์ นั่นคือ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ไม่ทำให้การสะสมทุนมนุษย์เพิ่มขึ้น เนื่องจากการเจริญเติบโตดังกล่าวกระจุกตัวอยู่ในบางภาคส่วนเท่านั้น ทำให้การสะสมทุนมนุษย์ไม่เกิดขึ้นอย่างทั่วถึง
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ภูริวัฒ ยุทธวรวิทย์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2563) นโยบายการคลังกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการสะสมทุนมนุษย์ในประเทศไทย. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
ภูริวัฒ ยุทธวรวิทย์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2563. นโยบายการคลังกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการสะสมทุนมนุษย์ในประเทศไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
ภูริวัฒ ยุทธวรวิทย์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. นโยบายการคลังกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการสะสมทุนมนุษย์ในประเทศไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563. Print.