รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2020.52
Title ผลของโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านโภชนาการและภาวะโภชนาการในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่ได้รับยาเคมีบำบัด
Creator ลัคนา กองเมือง
Contributor เบญญพร บรรณสาร, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2563
Keyword โปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้ ,พฤติกรรมการดูแลตนเอง ,ภาวะโภชนาการ ,มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ,Educative and supportive program ,Self-care behavior ,Nutritional status ,Colorectal cancer
Abstract การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านโภชนาการ และภาวะโภชนาการในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่ได้รับยาเคมีบำบัด โดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีของโอเร็ม กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่ได้รับยาเคมีบำบัด จำนวน 60 ราย กลุ่มตัวอย่างได้จากการคัดเลือกแบบเจาะจง แบ่งกลุ่มโดยวิธีการสุ่มแบบง่ายแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม เก็บข้อมูลในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือน กรกฎาคม 2563 เครื่องมือในการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย 1) โปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้ด้านโภชนาการในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่ได้รับยาเคมีบำบัด 2) คู่มือการดูแลตนเองด้านโภชนาการผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และ ทวารหนักที่ได้รับยาเคมีบำบัด 3) แผนการสอนเรื่องการดูแลตนเองด้านโภชนาการของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่ได้รับยาเคมีบำบัด 4) แบบบันทึกข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย 5) แบบวัดความสามารถในการดูแลตนเองในผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด และ6) แบบบันทึกภาวะทุพโภชนาการ Nutrition Assessment (NT- 2013) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา สถิติไคว์สแควร์ สถิติแมน-วิทนีย์ ยู สถิติฟรีดแมน และสถิติวิลคอกซันผลการศึกษาพบว่า ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้ กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านโภชนาการ วันที่ 14 และวันที่ 28 สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.001) แต่ภาวะโภชนาการ ซึ่งประเมินจากแบบประเมินภาวะโภชนาการ (NT-2013) ค่าฮีโมโกลบิน และฮีมาโตคริต ในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองไม่แตกต่างกันการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า โปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้มีผลทำให้ผู้ป่วยมีพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านโภชนาการดีขึ้น ดังนั้นพยาบาลอาจพิจารณานำโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด นอกจากนี้ควรมีการศึกษาผลของโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้ในระยะยาว เพื่อนำไปสู่การมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่เหมาะสม และภาวะโภชนาการที่ดีขึ้นต่อไป
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ลัคนา กองเมือง และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2563) ผลของโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านโภชนาการและภาวะโภชนาการในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่ได้รับยาเคมีบำบัด. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
ลัคนา กองเมือง และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2563. ผลของโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านโภชนาการและภาวะโภชนาการในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่ได้รับยาเคมีบำบัด. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
ลัคนา กองเมือง และผู้แต่งคนอื่นๆ. ผลของโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านโภชนาการและภาวะโภชนาการในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่ได้รับยาเคมีบำบัด. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563. Print.