รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2020.4
Title กระบวนการเตรียมถ่านกัมมันต์จากเม็ดบ๊วยเพื่อใช้ในการดูดซับสารละลายฟีนอล
Creator ณัฐพล จันทร์ศรี
Contributor มาลี สันติคุณาภรณ์, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2563
Keyword ถ่านกัมมันต์ ,เม็ดบ๊วย ,การดูดซับ ,สารละลายฟีนอล ,Activated carbon ,Japanese apricot stones ,Adsorption ,Phenol
Abstract จุดมุ่งหมายของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาและหาสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการเตรียมถ่านกัมมันต์จากเม็ดบ๊วย เพื่อใช้ในการดูดซับสารละลายฟีนอลในระบบแบบกะ ตัวแปรที่สนใจศึกษาสำหรับกระบวนการเตรียมถ่านกัมมันต์ ได้แก่ อุณหภูมิในการคาร์บอไนเซชัน (400 500 และ 600 องศาเซลเซียส) และอัตราส่วนระหว่างปริมาณเม็ดบ๊วยกับปริมาณกรดฟอสฟอริก (1:1.0 1:1.5 และ 1:2.0) ส่วนการดูดซับสารละลายฟีนอลได้ศึกษาสองตัวแปร ซึ่งได้แก่ ค่าความเข้มข้นเริ่มต้น (100 ถึง 300 มิลลิกรัมต่อลิตร) และค่าความเป็นกรด-ด่าง (2 ถึง 10) ผลการศึกษาพบว่า อุณหภูมิในการคาร์บอไนเซชันและอัตราส่วนระหว่างปริมาณเม็ดบ๊วยกับปริมาณกรดฟอสฟอริก มีบทบาทสำคัญต่อสมบัติของถ่านกัมมันต์ที่เตรียมขึ้น ถ่านกัมมันต์ที่ถูกคาร์บอไนซ์ที่ 500 องศาเซลเซียส มีค่าไอโอดีนนัมเบอร์ ค่าการดูดซับเมทิลีนบลู และมีประสิทธิภาพในการดูดซับสารละลายฟีนอลสูง โดยเฉพาะ AC500,2.0 ในขณะที่ถ่านกัมมันต์ที่ถูกคาร์บอไนซ์ที่ 600 องศาเซลเซียส ให้ค่าไอโอดีนนัมเบอร์ ค่าการดูดซับเมทิลีนบลู และมีประสิทธิภาพในการดูดซับสารละลายฟีนอลต่ำที่สุดในทุกอัตราส่วน สำหรับการดูดซับสารละลายฟีนอล พบว่า การดูดซับสารละลายฟีนอลเกิดได้ดีเมื่อสารละลายมีค่าความเป็นกรด-ด่าง เท่ากับ 2 นอกจากนี้ จากการศึกษายังพบว่า การดูดซับสารละลายฟีนอลเป็นไปตามแบบจำลองของปฏิกิริยาอันดับสองเทียม โดยมีค่า R2 เท่ากับ 0.99 และสมดุลการดูดซับสารละลายฟีนอลเป็นไปตามแลงเมียร์ไอโซเทอม
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ณัฐพล จันทร์ศรี และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2563) กระบวนการเตรียมถ่านกัมมันต์จากเม็ดบ๊วยเพื่อใช้ในการดูดซับสารละลายฟีนอล. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
ณัฐพล จันทร์ศรี และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2563. กระบวนการเตรียมถ่านกัมมันต์จากเม็ดบ๊วยเพื่อใช้ในการดูดซับสารละลายฟีนอล. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
ณัฐพล จันทร์ศรี และผู้แต่งคนอื่นๆ. กระบวนการเตรียมถ่านกัมมันต์จากเม็ดบ๊วยเพื่อใช้ในการดูดซับสารละลายฟีนอล. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563. Print.