รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2020.370
Title คุณสมบัติที่จำเป็นในโปรแกรมบริหารจัดการกระดาษทำการสำหรับผู้สอบบัญชีที่ไม่ใช่สำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่
Creator ชนาธิป เพียงโงก
Contributor ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2563
Keyword โปรแกรมบริหารจัดการกระดาษทำการ, ผู้สอบบัญชี, สำนักงานสอบบัญชี, Working paper software, Auditor, Audit firm
Abstract การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาคุณสมบัติที่จำเป็นในโปรแกรมบริหารจัดการกระดาษทำการสำหรับผู้สอบบัญชีที่ไม่ใช่สำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ และ (2) ศึกษาแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการกระดาษทำการ สำหรับผู้สอบบัญชีที่ไม่ใช่สำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สอบบัญชีที่ไม่ใช่สำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ และผู้ที่เป็นคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี ของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวนรวม 6 คน ได้มาจากการเลือกตัวอย่างแบบสุ่มตามวัตถุประสงค์ ผลการศึกษาศึกษาพบว่า (1) คุณสมบัติที่จำเป็นในโปรแกรมบริหารจัดการกระดาษทำการสำหรับผู้สอบบัญชีที่ไม่ใช่สำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ จำแนกเป็นคุณสมบัติทั่วไป จำนวน 3 ด้าน คุณสมบัติด้านการบริหารจัดการ จำนวน 9 ด้าน และคุณสมบัติด้านระเบียบวิธีสอบบัญชี จำนวน 3 ด้าน (2) แนวทางในการพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการกระดาษทำการสำหรับผู้สอบบัญชีที่ไม่ใช่สำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ ควรมีโครงสร้างหลักของโปรแกรม มี 9 ส่วน ได้แก่ ระบบรักษาความปลอดภัยและควบคุมการแก้ไขข้อมูล กระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ ระบบปรับปรุงงบทดลอง ระบบเชื่อมโยงกระดาษทำการ ระบบติดตามความคืบหน้าของงานหรือตัวชี้วัดที่สำคัญแบบเรียลไทม์ ระบบการเก็บไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบวิเคราะห์ข้อมูลช่วยตรวจสอบบัญชี ระบบประเมินความเสี่ยงด้านการตรวจสอบ และระบบควบคุมการปฏิบัติตามมาตรฐานสอบบัญชี
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ชนาธิป เพียงโงก และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2563) คุณสมบัติที่จำเป็นในโปรแกรมบริหารจัดการกระดาษทำการสำหรับผู้สอบบัญชีที่ไม่ใช่สำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
ชนาธิป เพียงโงก และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2563. คุณสมบัติที่จำเป็นในโปรแกรมบริหารจัดการกระดาษทำการสำหรับผู้สอบบัญชีที่ไม่ใช่สำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
ชนาธิป เพียงโงก และผู้แต่งคนอื่นๆ. คุณสมบัติที่จำเป็นในโปรแกรมบริหารจัดการกระดาษทำการสำหรับผู้สอบบัญชีที่ไม่ใช่สำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563. Print.