รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2020.369
Title ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมทางหลวง สังกัดส่วนกลาง
Creator กรชนก เพิ่มคำ
Contributor ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2563
Keyword การเบิกจ่ายงบประมาณ, ประสิทธิภาพ, กรมทางหลวง สังกัดส่วนกลาง, Budget disbursement, Efficiency, Department of Highways Central Affiliation
Abstract การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการเบิกจ่ายงบประมาณ วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพเบิกจ่ายงบประมาณของกรมทางหลวง สังกัดส่วนกลาง และนำผลการศึกษามาใช้เป็นข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการแก้ปัญหาและอุปสรรคในการเบิกจ่ายงบประมาณในอนาคตต่อไป โดยการใช้เทคนิค Chi – square และ Gamma ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามจำนวน 144 ชุด ระหว่างเดือนสิงหาคม 2563 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2563 ผลการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมทางหลวง สังกัดส่วนกลาง มีประสิทธิภาพการเบิกจ่ายอยู่ในระดับสูง โดยปัจจัยด้านทักษะความรู้ ความสามารถและชำนาญงานและปัจจัยด้านการวางแผนการทำงาน มีผลในทิศทางบวกต่อประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมทางหลวง สังกัดส่วนกลาง
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

กรชนก เพิ่มคำ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2563) ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมทางหลวง สังกัดส่วนกลาง. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
กรชนก เพิ่มคำ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2563. ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมทางหลวง สังกัดส่วนกลาง. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
กรชนก เพิ่มคำ และผู้แต่งคนอื่นๆ. ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมทางหลวง สังกัดส่วนกลาง. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563. Print.