รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2020.354
Title ทัศนคติของพนักงานที่มีต่อประสิทธิภาพในการตรวจสอบภายใน: กรณีศึกษา การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Creator ตถตา ทองบัว
Contributor ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2563
Keyword การตรวจสอบภายใน, ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน, Internal audit, Efficiency of internal audit
Abstract งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของพนักงานที่มีต่อประสิทธิภาพในการตรวจสอบภายในของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ซึ่งดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือพนักงานจำนวน 244 คน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการตรวจสอบภายในอย่างเป็นนัยสำคัญ ได้แก่ ปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน ในเรื่องการกำหนดขอบเขตเนื้อหาการตรวจสอบให้ครอบคลุมประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญและทบทวนแผนการตรวจสอบให้สอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยงในปัจจุบัน ส่วนปัจจัยด้านการรายงานและติดตามผลพบว่า ควรกำหนดให้มีการติดตามว่าฝ่ายบริหารได้สั่งการให้มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ได้นำเสนอในรายงานผลการตรวจสอบ และปัจจัยความพร้อมของระบบสารสนเทศ พบว่า ระบบสารสนเทศยังไม่สนับสนุนการตรวจสอบ เนื่องจากข้อมูลยังไม่อยู่ในฐานข้อมูลเดียวกันทำให้ยากต่อการเข้าถึงข้อมูล ทั้งนี้ องค์กรควรจัดให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานตรวจสอบมีความถูกต้อง แม่นยำ น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ดังนั้น องค์กรควรพิจารณากำหนดนโยบาย ระเบียบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทั้ง 3 ด้านให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ตถตา ทองบัว และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2563) ทัศนคติของพนักงานที่มีต่อประสิทธิภาพในการตรวจสอบภายใน: กรณีศึกษา การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
ตถตา ทองบัว และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2563. ทัศนคติของพนักงานที่มีต่อประสิทธิภาพในการตรวจสอบภายใน: กรณีศึกษา การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
ตถตา ทองบัว และผู้แต่งคนอื่นๆ. ทัศนคติของพนักงานที่มีต่อประสิทธิภาพในการตรวจสอบภายใน: กรณีศึกษา การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563. Print.