รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2019.993
Title การปรับปรุงค่าคงที่ contribution ในการคำนวณจุดเดือดและความดันไอของสารประกอบระเบิดด้วยวิธี group contribution
Creator กรรณิการ์ กรมถิน
Contributor สาธก ไชยกุลชื่นสกุล, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2562
Keyword จุดเดือด ,ความดันไอ ,สารประกอบระเบิด ,Group contribution ,Boiling point ,Vapor pressure ,Explosives
Abstract งานวิจัยนี้ศึกษาการคำนวณจุดเดือดและความดันไอของสารประกอบระเบิด 29 สารด้วยวิธี Group contribution ที่มีการพัฒนาปรับปรุงค่าคงที่ contribution ของหมู่ฟังก์ชั่นไนโตรกรุ๊ป (-NO2), หมู่ฟังก์ชั่นไนเตรต (-NO3) รวมไปถึงหมู่ฟังก์ชั่นอื่นที่เกี่ยวข้องอีกทั้งกำหนดค่าคงที่ contribution เพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมการคำนวณคุณสมบัติของสารประกอบระเบิดและให้ผลการคำนวณใกล้เคียงกับการทดลองมากที่สุด จากการศึกษาการคำนวณจุดเดือดด้วยค่าคงที่ contribu-tion หลังการปรับปรุงจากงานวิจัยของ Nannoolal et al. (2004) ให้ผลการคำนวณใกล้เคียงกับการทดลองเป็นอย่างมาก เมื่อเปรียบเทียบผลการคำนวณกับผลการทดลอง สัมประสิทธิ์การตัดสินใจหรือ R2 อยู่ที่ 0.80 ในขณะที่ผลการคำนวณด้วยค่าคงที่ contribution จากงานวิจัยของ Nannoolal et al. (2004) ค่า R2 อยู่ที่ 0.64 แสดงถึงการคำนวณด้วยค่าคงที่ contribution หลังการปรับปรุงที่ให้ผลใกล้เคียงกับการทดลองมากยิ่งขึ้นการคำนวณความดันไอของสารประกอบระเบิดที่ 25 องศาเซลเซียส เป็นค่าที่มีความละเอียดและน้อยมากทำให้ยากในการหาค่าที่ถูกต้อง ผลการคำนวณความดันไอด้วยค่าคงที่ contribution จากงานวิจัยของ Moller et al. (2008) ยังให้ผลไม่ใกล้เคียงกับการทดลองมากนัก เมื่อเปรียบเทียบผลการคำนวณกับผลการทดลองสัมประสิทธิ์การตัดสินใจหรือ R2 มีค่าน้อยมากอยู่ที่ 0.02 ผลการคำนวณด้วยค่าคงที่ contribution หลังการปรับปรุงที่ได้จากงานวิจัยนี้ให้ผลใกล้เคียงกับการทดลองเป็นอย่างมากพบว่าค่า R2 ระหว่างผลการคำนวณและการทดลองหลังการปรับปรุงอยู่ที่ 0.55 โดยภาพรวมผลการคำนวณความดันไอด้วยค่าคงที่ contribution หลังการปรับปรุงให้ค่าใกล้เคียงกับการทดลองมากกว่าก่อนการปรับปรุงถึง 25 สารการคำนวณจุดเดือดและความดันไอของสารประกอบระเบิดด้วยค่าคงที่ contribution หลังการปรับปรุงยังคงพบว่ามีสารบางสารที่ยังคงมีความคลาดเคลื่อนจากการทดลองมากกว่าก่อนการปรับปรุง โดยสารดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์กับขนาดโมเลกุล กลุ่มโครงสร้าง และจำนวนอะตอมอย่างมีนัยสำคัญ ความคลาดเคลื่อนดังกล่าวอาจจะมาจากผลการหาค่าคงที่ contribution หรือแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่ไม่เหมาะสม
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

กรรณิการ์ กรมถิน และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2562) การปรับปรุงค่าคงที่ contribution ในการคำนวณจุดเดือดและความดันไอของสารประกอบระเบิดด้วยวิธี group contribution. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
กรรณิการ์ กรมถิน และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2562. การปรับปรุงค่าคงที่ contribution ในการคำนวณจุดเดือดและความดันไอของสารประกอบระเบิดด้วยวิธี group contribution. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
กรรณิการ์ กรมถิน และผู้แต่งคนอื่นๆ. การปรับปรุงค่าคงที่ contribution ในการคำนวณจุดเดือดและความดันไอของสารประกอบระเบิดด้วยวิธี group contribution. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562. Print.