รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2019.992
Title ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ในการลดขั้นตอน ของการเคลือบแข็งในกระบวนการผลิตเลนส์
Creator ศศิวิมล เร้าเขตร์กิจ คณฑา
Contributor วันวิสาข์ สกลภาพ, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2562
Keyword เลนส์ ,กระบวนการผลิตเลนส์ ,ขั้นตอนการเคลือบแข็ง ,อัตราส่วนระหว่างผลผลิตกับต้นทุน ,Benefit cost analysis ,Hard coating process ,Lens manufacturing ,Optical lenses
Abstract ในปัจจุบันความต้องการเลนส์สายตามีปริมาณเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากกลุ่มที่ใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และกลุ่มประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น และเพื่อรักษาและเป็นตัวช่วยอาการผิดปกติทางสายตาของมนุษย์ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเลนส์สายตาจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และขั้นตอนที่สำคัญต่อกระบวนการผลิตเลนส์ นั่นคือ กระบวนการเคลือบแข็ง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่มีส่วนช่วยในการปรับปรุงอายุการใช้งาน และทำให้เลนส์สายตาทนทานต่อรอยขีดข่วนและการเสียดสีได้ซึ่งมีทางเลือกสองทางในการปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการเคลือบแข็ง ดังนี้: (1) กระบวนการประสิทธิภาพสูงในการเคลือบแข็ง 13 ขั้นตอน และ (2) กระบวนการมาตรฐานในการเคลือบแข็ง 10 ขั้นตอน งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้เชิงเศรษฐศาสตร์ในแต่ละทางเลือกของกระบวนการเคลือบแข็ง และจากการใช้อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนในการประเมินโดยอาศัยการจำลองแผนการผลิตแบบมอนติคาร์โล 100 ครั้ง พบว่า ทางเลือกที่หนึ่งของกระบวนการเคลือบแข็งประสิทธิภาพสูง 13 ขั้นตอนนั้นเป็นกระบวนการเคลือบแข็งที่เหมาะสมที่สุดในเชิงเศรษฐศาสตร์
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ศศิวิมล เร้าเขตร์กิจ คณฑา และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2562) ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ในการลดขั้นตอน ของการเคลือบแข็งในกระบวนการผลิตเลนส์. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
ศศิวิมล เร้าเขตร์กิจ คณฑา และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2562. ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ในการลดขั้นตอน ของการเคลือบแข็งในกระบวนการผลิตเลนส์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
ศศิวิมล เร้าเขตร์กิจ คณฑา และผู้แต่งคนอื่นๆ. ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ในการลดขั้นตอน ของการเคลือบแข็งในกระบวนการผลิตเลนส์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562. Print.