รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2019.990
Title การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากมนุษย์
Creator พรชนก เที่ยงตรง
Contributor นุรักษ์ กฤษดานุรักษ์, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2562
Keyword ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ,จักรยาน ,แคลอรี่ ,พลังงานไฟฟ้า ,Carbon dioxide ,Bicycle ,Calories ,Electricity energy
Abstract งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคำนวณปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่สิ่งแวดล้อม จากการใช้จักรยานเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้า การศึกษานี้มีการออกแบบจักรยานพร้อมตัวกำเนิดไฟฟ้า โดยการต่อชุดควบคุมมอเตอร์ให้ทำงานได้ 2 ระบบ คือ ระบบกำเนิดไฟฟ้าในขณะที่ปั่นอยู่กับที่ โดยชาร์จไฟฟ้าเข้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กและแบตเตอรี่ไปพร้อมกัน และระบบกำเนิดไฟฟ้าในขณะที่จักรยานเคลื่อนที่ โดยทำการเก็บข้อมูลปริมาณไฟฟ้าที่จักรยานสามารถผลิตได้จากการปั่นจักรยานที่ความเร็ว 16, 18, 20, 22 และ 24 km/hr เป็นเวลา 30 นาที และนำมาคำนวณหาปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สามารถลดได้จากการผลิตไฟฟ้า และจากการใช้จักรยานแทนจักรยานยนต์ จากการศึกษาข้างต้นพบว่าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ และแคลอรี่ที่สามารถเผาผลาญได้นั้นแปรผันตรงกับความเร็วในการปั่นจักรยาน ซึ่งค่าเฉลี่ยของพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ ของทั้ง 2 ระบบอยู่ที่ 61.5 Wh/day ในส่วนของปริมาณ CO2 ที่ชดเชยได้ของการกำเนิดไฟฟ้า ในขณะที่ปั่นอยู่กับที่เฉลี่ยอยู่ที่ 0.05 kgCO2/day และการกำเนิดไฟฟ้าในขณะเคลื่อนที่เฉลี่ยอยู่ที่ 0.69 kgCO2/day
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

พรชนก เที่ยงตรง และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2562) การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากมนุษย์. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
พรชนก เที่ยงตรง และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2562. การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากมนุษย์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
พรชนก เที่ยงตรง และผู้แต่งคนอื่นๆ. การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากมนุษย์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562. Print.