รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2019.989
Title การนำเส้นใยเห็ดมาขึ้นรูปวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
Creator เจษฎาบัณฑิต แก้วมณี
Contributor มาลี สันติคุณาภรณ์, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2562
Keyword วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ,เส้นใยเห็ด ,กากขี้แป้ง ,ความคงทน ,Agricultural waste ,Mushroom mycelium ,Latex sludge ,Durability
Abstract การจัดการวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่มีอยู่จำนวนมากเป็นเรื่องสำคัญเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวด ล้อม งานวิจัยนี้ได้นำแกลบและขุยมะพร้าวมาพัฒนาเป็นวัสดุเพื่อทดแทนการใช้พลาสติกมาขึ้นรูปโดยการใช้เส้นใยจากเห็ด ตัวแปรที่ศึกษาคืออัตราส่วนโดยมวลของแกลบหรือขุยมะพร้าวต่อกากขี้แป้งต่อเชื้อเห็ดนางฟ้าที่แตกต่างกัน 4 ค่า คือ 50:0:50 50:10:40 50:20:30 และ 50:30:20 ชิ้นงานที่เตรียมได้ถูกศึกษาความสามารถในการขึ้นรูปและคุณสมบัติต่างๆ เช่น ความชื้น การอุ้มน้ำ ความคงทน ผลการศึกษาพบว่า เส้นใยเห็ดสามารถนำมาเป็นตัวประสานในการขึ้นรูปชิ้นงานได้ การเพิ่มปริมาณเชื้อเห็ดส่งผลให้การขึ้นรูปเร็วขึ้นและชิ้นงานมีความคงทนมากขึ้น ชิ้นงานที่เตรียมจากขุยมะพร้าวในทุกอัตราส่วนมีค่าความชื้น (45-57%) ซึ่งสูงกว่าชิ้นงานที่เตรียมจากแกลบ (24-37%) อีกทั้งความสามารถในการอุ้มน้ำของชิ้นงานที่เตรียมจากขุยมะพร้าวอยู่ในช่วง 85-221% ซึ่งดีกว่าชิ้นงานที่เตรียมจากแกลบ นอกจากนี้ชิ้นงานไม่มีเชื้อราเกิดขึ้นเมื่อวางทิ้งไว้ภายนอกอาคารนาน 45 วัน
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

เจษฎาบัณฑิต แก้วมณี และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2562) การนำเส้นใยเห็ดมาขึ้นรูปวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
เจษฎาบัณฑิต แก้วมณี และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2562. การนำเส้นใยเห็ดมาขึ้นรูปวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
เจษฎาบัณฑิต แก้วมณี และผู้แต่งคนอื่นๆ. การนำเส้นใยเห็ดมาขึ้นรูปวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562. Print.