รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2019.751
Title ผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทางร่วมกับรูปแบบเกมโชว์โทรทัศน์ที่มีผลต่อการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทยเพื่อการศึกษาต่อเรื่องการสร้างคำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
Creator พงษ์สิทธิ์ พลีกร
Contributor เสมอกาญจน์ โสภณหิรัญรักษ์, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2562
Keyword ห้องเรียนกลับทาง ,เกมโชว์โทรทัศน์ ,การคิดวิเคราะห์ ,Flipped classroom ,Television game show ,Analytical thinking
Abstract การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การสร้างคำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างที่จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทางร่วมกับรูปแบบเกมโชว์โทรทัศน์และวิธีการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย 2) เปรียบเทียบความสามารถการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การสร้างคำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทางร่วมกับรูปแบบเกมโชว์โทรทัศน์ก่อนเรียนและหลังเรียน ดำเนินการวิจัยด้วยวิธีการวิจัยกึ่งทดลอง กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนขนาดใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 84 คน คัดเลือกด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยกลุ่มทดลองได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทางร่วมกับรูปแบบเกมโชว์โทรทัศน์ 1 ห้องและกลุ่มควบคุมได้รับการจัดการเรียนรู้แบบรรยาย 1 ห้อง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทางร่วมกับรูปแบบเกมโชว์โทรทัศน์ 2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และ 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่องการสร้างคำ ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การสร้างคำของกลุ่มทดลอง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผลการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การสร้างคำของกลุ่มทดลอง สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทางร่วมกับรูปแบบเกมโชว์โทรทัศน์สามารถช่วยพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนให้สูงขึ้นได้
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

พงษ์สิทธิ์ พลีกร และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2562) ผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทางร่วมกับรูปแบบเกมโชว์โทรทัศน์ที่มีผลต่อการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทยเพื่อการศึกษาต่อเรื่องการสร้างคำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
พงษ์สิทธิ์ พลีกร และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2562. ผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทางร่วมกับรูปแบบเกมโชว์โทรทัศน์ที่มีผลต่อการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทยเพื่อการศึกษาต่อเรื่องการสร้างคำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
พงษ์สิทธิ์ พลีกร และผู้แต่งคนอื่นๆ. ผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทางร่วมกับรูปแบบเกมโชว์โทรทัศน์ที่มีผลต่อการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทยเพื่อการศึกษาต่อเรื่องการสร้างคำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562. Print.