รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2019.745
Title ผลของโปรแกรมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของผู้เสพติดแอมเฟตามีน
Creator นพพร ลาดบัวขาว
Contributor นุชนาถ บรรทุมพร, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2562
Keyword พฤติกรรมการเผชิญความเครียด ,การรับรู้สมรรถนะแห่งตน ,ผู้เสพติดแอมเฟตามีน ,Stress coping behaviors ,Self-efficacy ,Amphetamine dependence
Abstract การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุ่มวัดสองครั้งก่อนและหลังทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของผู้เสพติดแอมเฟตามีน กลุ่มตัวอย่างคือผู้เสพติดแอมเฟตามีนที่มีอายุ 18-60 ปี และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน 62 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 31 คน กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนซึ่งประกอบด้วย 6 กิจกรรม ใช้เวลากิจกรรมละประมาณ 60-90 นาที สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ติดต่อกัน 6 สัปดาห์ และกลุ่มควบคุมได้รับการดูแลปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือโปรแกรมการรับรู้สมรรถนะแห่งตน ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน และแบบวัดพฤติกรรมการเผชิญความเครียดมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาคเท่ากับ .91 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้สถิติพรรณนาเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของผู้เสพติดแอมเฟตามีนในกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการทดลองด้วยสถิติทดสอบค่าทีชนิดไม่เป็นอิสระต่อกัน (dependent t-test) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการเผชิญความเครียดระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยสถิติทดสอบค่าทีชนิดที่เป็นอิสระต่อกัน (independent t-test)ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ คือ 1) ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของผู้เสพติดแอมเฟตามีนกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมการรับรู้สมรรถนะแห่งตน ภายหลังการทดลอง (M=122.52, SD=13.13) สูงกว่าก่อนทดลอง (M=51.03, SD=2.94) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t=29.63, p<.001) 2) ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของผู้เสพติดแอมเฟตามีนหลังได้รับโปรแกรมการรับรู้สมรรถนะแห่งตน กลุ่มทดลอง (M=122.52, SD=10.19) สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ (M=50.36, SD=3.80) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t=29.63, p<.001) ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า โปรแกรมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของผู้เสพติดแอมเฟตามีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นโปรแกรมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับบุคลากรทางสุขภาพที่จะนำไปช่วยเหลือผู้เสพติดแอมเฟตามีนในการเผชิญกับความเครียดได้
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

นพพร ลาดบัวขาว และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2562) ผลของโปรแกรมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของผู้เสพติดแอมเฟตามีน. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
นพพร ลาดบัวขาว และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2562. ผลของโปรแกรมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของผู้เสพติดแอมเฟตามีน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
นพพร ลาดบัวขาว และผู้แต่งคนอื่นๆ. ผลของโปรแกรมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของผู้เสพติดแอมเฟตามีน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562. Print.