รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2019.563
Title เทคนิคการผนวกแบบจำลองมอเตอร์เหนี่ยวนำร่วมกับขั้นตอนการคำนวณการไหลของกำลังไฟฟ้า
Creator ณัฐวุฒิ บูริตธรรม
Contributor พิชัย อารีย์, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2562
Keyword การคำนวณการไหลของกำลังไฟฟ้า ,มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส ,Power-flow calculation ,Induction motor
Abstract การคำนวณการไหลของกำลังไฟฟ้ามีบทบาทสำคัญในการคำนวณหาจุดทำงานของระบบไฟฟ้ากำลัง วิธีการคำนวณดังกล่าวสามารถจำแนกได้เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 1. การคำนวณการไหลของกำลังไฟฟ้าแบบสามเฟสสมดุล 2. การคำนวณการไหลของกำลังไฟฟ้าแบบสามเฟสไม่สมดุล ในปัจจุบัน การคำนวณหาจุดทำงานของระบบไฟฟ้าโดยทั่วไปนิยมใช้เทคนิคการคำนวณการไหลแบบดั้งเดิม เทคนิควิธีดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้คำนวณหาจุดทำงานของระบบไฟฟ้าร่วมกับมอเตอร์เหนี่ยวนำ เนื่องจากก่อให้เกิดความไม่สอดคล้องกันของกำลังไฟฟ้าระหว่างค่าเดิมที่กำหนดไว้ก่อนเริ่มการคำนวณการไหลกับค่าจริงซึ่งได้จากภายหลังการคำนวณเสร็จสิ้น ด้วยเหตุนี้ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงนำเสนอวิธีการปรับปรุงขั้นตอนการคำนวณการไหลของกำลังไฟฟ้าทั้งแบบสามเฟสสมดุลและไม่สมดุลด้วยการผนวกแบบจำลองมอเตอร์เหนี่ยวนำเข้ากับขั้นตอนการคำนวณการไหลเพื่อให้สามารถคำนวณหาจุดทำงานของระบบไฟฟ้าร่วมกับโหลดมอเตอร์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ สำหรับการคำนวณการไหลแบบสามเฟสสมดุลจะนำเสนอเทคนิคการคำนวณทั้งหมด 2 วิธี ได้แก่ วิธีเกาส์ไซเดลและฟาสต์ดีคัปเปิ้ล สำหรับการคำนวณการไหลแบบสามเฟสไม่สมดุลจะนำเสนอเทคนิคการคำนวณทั้งหมด 2 วิธี ได้แก่ 1. การคำนวณการไหลแบบสามเฟสไม่สมดุลโดยประยุกต์ใช้ส่วนประกอบสมมาตร (วิธีหนึ่ง) 2. การคำนวณการไหลแบบสามเฟสไม่สมดุลด้วยวิธีเคอร์เรนต์อินเจคชั่นโดยอ้างอิงกับเฟสเอ บี ซี (วิธีสอง) ระบบไอสามอี 9 บัส ระบบไอสามอี 30 บัส ระบบ ACTIVSg 200 บัส ระบบจำหน่ายกำลังไฟฟ้า 4 บัส ระบบจำหน่ายกำลังไฟฟ้า 37 บัส และระบบจำหน่ายกำลังไฟฟ้า 118 บัส ถูกนำมาใช้ในการทดสอบ จากผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าขั้นตอนวิธีการคำนวณที่ได้รับการปรับปรุงทั้งแบบสามเฟสสมดุลและไม่สมดุลในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้ความถูกต้องแม่นยำ โดยที่ ค่ากำลังไฟฟ้าจริง กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ และความเร็วของมอเตอร์ที่คำนวณได้มีความสอดคล้องกับแรงดันของโครงข่ายทันทีที่กระบวนการคำนวณการไหลเสร็จสิ้นลง จากผลการศึกษาสมรรถนะการคำนวณพบว่า ในรูปแบบการคำนวณการไหลของกำลังไฟฟ้าแบบสามเฟสสมดุล จำนวนรอบที่ใช้ในการคำนวณด้วยวิธีฟาสต์ดีคัปเปิ้ลมีค่ามากกว่าวิธีนิวตันราฟสัน แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการคำนวณพบว่าสามารถคำนวณได้เร็วกว่า ส่วนเวลาและจำนวนรอบที่ใช้ในการคำนวณด้วยวิธีเกาส์ไซเดลมีค่ามากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับอีกสองวิธี ส่วนรูปแบบการคำนวณการไหลแบบสามเฟสไม่สมดุลชี้ให้เห็นว่าการผนวกโหลดมอเตอร์เหนี่ยวนำเข้ากับระบบไฟฟ้ากำลังส่งผลให้จำนวนรอบและเวลาที่ใช้ในการคำนวณด้วยขั้นตอนวิธีทั้งสองมีค่าเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบสมรรถนะการคำนวณระหว่างขั้นตอนวิธีที่หนึ่งและสองพบว่าจำนวนรอบและเวลาที่ใช้ในการคำนวณด้วยวิธีที่สองมีค่าน้อยกว่า อีกทั้ง การลู่เข้าหาคำตอบยังคงมีลักษณะแบบควอดราติก
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ณัฐวุฒิ บูริตธรรม และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2562) เทคนิคการผนวกแบบจำลองมอเตอร์เหนี่ยวนำร่วมกับขั้นตอนการคำนวณการไหลของกำลังไฟฟ้า. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
ณัฐวุฒิ บูริตธรรม และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2562. เทคนิคการผนวกแบบจำลองมอเตอร์เหนี่ยวนำร่วมกับขั้นตอนการคำนวณการไหลของกำลังไฟฟ้า. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
ณัฐวุฒิ บูริตธรรม และผู้แต่งคนอื่นๆ. เทคนิคการผนวกแบบจำลองมอเตอร์เหนี่ยวนำร่วมกับขั้นตอนการคำนวณการไหลของกำลังไฟฟ้า. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562. Print.