รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2019.3
Title ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบบุคลิกภาพตามหลักการ MBTI กับสมรรถภาพในการตัดสินใจทางธุรกิจ
Creator ศรัณย์ วิริยะศิริพงศ์
Contributor นภดล ร่มโพธิ์, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2562
Keyword บุคลิกภาพ ,MBTI ,สมรรถภาพในการตัดสินใจ ,การตัดสินใจทางธุรกิจ ,แบบจำลองทางธุรกิจ ,Personality ,Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) ,Decision performance ,Business decision ,Business simulation
Abstract จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่รวดเร็วของโลกยุคปัจจุบัน องค์กรที่ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพย่อมได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งหนึ่งในปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการตัดสินใจขององค์กร คือ บุคลิกภาพของผู้บริหาร การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของบุคลิกภาพของผู้บริหารต่อสมรรถภาพขององค์กร โดยใช้การวิเคราะห์บุคลิกภาพของนักศึกษา MBA ตามหลักการ MBTI เป็นตัวแทนบุคลิกภาพของผู้บริหาร และใช้เกมจำลองทางธุรกิจ CAPSIM เป็นเครื่องมือชี้วัดสมรรถภาพในการตัดสินใจทางธุรกิจ ผลการศึกษาพบว่า คู่มิติบุคลิกภาพ Thinking-Feeling มีความสัมพันธ์ต่อสมรรถภาพในการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ โดยบุคลิกภาพแบบ Thinking มีความสัมพันธ์เชิงบวก แต่ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างคู่มิติบุคลิกภาพ Extraversion-Introversion Intuition-Sensing และ Judging-Perceiving ต่อสมรรถภาพในการตัดสินใจทางธุรกิจ
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ศรัณย์ วิริยะศิริพงศ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2562) ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบบุคลิกภาพตามหลักการ MBTI กับสมรรถภาพในการตัดสินใจทางธุรกิจ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
ศรัณย์ วิริยะศิริพงศ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2562. ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบบุคลิกภาพตามหลักการ MBTI กับสมรรถภาพในการตัดสินใจทางธุรกิจ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
ศรัณย์ วิริยะศิริพงศ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบบุคลิกภาพตามหลักการ MBTI กับสมรรถภาพในการตัดสินใจทางธุรกิจ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562. Print.