รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2019.222
Title การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่ดินเปล่าบริเวณซอยอารีย์ 4
Creator ณัฐกัญญา เอกรัตน์
Contributor วิทวัส รุ่งเรืองผล, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2562
Keyword การศึกษาความเป็นไปได้ ,คอนโดมิเนียม ,ย่านอารีย์ ,Feasibility study ,Condominium ,Ari area
Abstract โครงการคอนโดมิเนียม The Triple A (ARI - ALLURE – ARISTOCRAT) เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่ดินบริเวณอารีย์ ซอย 4 พื้นที่ตั้งโครงการตั้งอยู่ภายในซอยอารีย์ 4 ถนนพหลโยธิน 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยโครงการตั้งอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสอารีย์ 460 เมตร มีเนื้อที่โครงการ 0 -3 -86 ไร่ ด้วยศักยภาพของที่ดินที่สามารถเข้าถึงได้สะดวกจากถนนพหลโยธิน โดยเมื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการด้านต่าง ๆทั้งด้านกฎหมาย ด้านกายภาพ ด้านการตลาด และด้านการเงิน พบว่าพื้นที่โครงการเหมาะสมที่จะทำอาคารชุดที่สุด เนื่องจากพื้นที่อารีย์กำลังจะมีโครงการอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ที่มีแผนจะสร้างอีกหลายโครงการจึงเห็นว่าตลาดมีศักยภาพที่จะทำโครงงการระดับ High – End ประกอบกับโครงการในระดับ High - End ในย่านอารีย์ยังมีน้อยมาก โดยโครงการ The Triple A เป็นโครงการ Low Rise สูง 7 ชั้นจำนวน 76 ยูนิต ราคาเริ่มต้น 8.6 ล้านบาท กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นกลุ่มที่มีอาชีพหมอ ผู้บริหารระดับสูงพนักงานเอกชนที่ทำงานในย่านอารีย์ ที่มีรายได้มากกว่า 150,000 บาทต่อเดือน จากการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินสรุปมูลค่าโครงการรวม 755,922,500 บาทใช้เงินลงทุน 594,336,027 บาทมูลค่าปัจจุบันสุทธิ 89,193,572.69 บาท อัตราผลตอบแทนภายในร้อยละ 29.0 ต่อปี เมื่อจำลองสถานการณ์ทางการเงินในสภาวะที่แย่กว่าปกติและดีกว่าปกติยังให้ผลมูลค่าปัจจุบันสุทธิมากกว่าศูนย์ และอัตราผลตอบแทนภายในยังมากกว่า ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ย จึงสรุปได้ว่า โครงการ The Triple A มีความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการและมีความเหมาะสมในการลงทุน
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ณัฐกัญญา เอกรัตน์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2562) การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่ดินเปล่าบริเวณซอยอารีย์ 4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
ณัฐกัญญา เอกรัตน์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2562. การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่ดินเปล่าบริเวณซอยอารีย์ 4. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
ณัฐกัญญา เอกรัตน์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่ดินเปล่าบริเวณซอยอารีย์ 4. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562. Print.