รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2019.1469
Title การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานงบเงินอุดหนุน: กรณีศึกษานักเรียนโรงเรียนปกติ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Creator สิริภา ซื่อสัตย์
Contributor ศิกานต์ อิสสระชัยยศ, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2562
Keyword การศึกษาภาคบังคับ ,การศึกษาขั้นพื้นฐาน ,นักเรียนโรงเรียนปกติ ,ประสิทธิผล ,Compulsory education ,Basic education ,Normal students ,Effectiveness
Abstract การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน สำหรับนักเรียนโรงเรียนปกติ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคการจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนและปรับปรุงแก้ไขการจัดสรรงบประมาณให้มีประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น โดยมีขอบเขตการวิจัย คือ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน จำนวน 5 รายการ คือ ค่าจัดการเรียนการสอน (ยกเว้นค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนและค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interviews) ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานส่วนกลางและข้าราชการผู้ปฏิบัติงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ส่วนภูมิภาค) ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 16 คน จากการวิจัยพบว่า การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เป็นการจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิผลตรงตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของการจัดสรรงบประมาณ คือ เป็นการจัดสรรงบประมาณให้กับนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครบทุกคน ซึ่งจากรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละ 99.9 และการจัดสรรงบประมาณเป็นส่วนสนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้ มีความสามารถ มีทักษะ มีคุณลักษณะและสมรรถนะตามมาตรฐานหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่งผลให้มีจำนวนนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่ำกว่าร้อยละ 5สำหรับปัญหาและอุปสรรคของการจัดสรรงบประมาณเป็นปัญหาเพียงเล็กน้อยไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณในภาพรวม ประกอบด้วย 1) สถานศึกษาเปลี่ยนผู้จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลบ่อยครั้ง ทำให้ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดทำข้อมูลของนักเรียน 2) การจัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานมีความล่าช้าในบางปีงบประมาณและไม่มีการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจของการจัดสรรงบเงินอุดหนุนในภาพรวมทั้งประเทศ 3) การจัดสรรงบประมาณผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นการเพิ่มขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ 4) การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

สิริภา ซื่อสัตย์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2562) การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานงบเงินอุดหนุน: กรณีศึกษานักเรียนโรงเรียนปกติ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
สิริภา ซื่อสัตย์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2562. การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานงบเงินอุดหนุน: กรณีศึกษานักเรียนโรงเรียนปกติ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
สิริภา ซื่อสัตย์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานงบเงินอุดหนุน: กรณีศึกษานักเรียนโรงเรียนปกติ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562. Print.