รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2019.1468
Title แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า: ศึกษากรณี เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า อุทยานแห่งชาติทับลาน
Creator มนชนก วงษ์วิจิตร
Contributor โสภารัตน์ จารุสมบัติ, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2562
Keyword แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ,เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ,อุทยานแห่งชาติทับลาน ,Work motivation ,Forest ranger ,Thap Lan National Park
Abstract การศึกษาเรื่องแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า: ศึกษากรณี เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า อุทยานแห่งชาติทับลาน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า อุทยานแห่งชาติทับลาน ปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า อุทยานแห่งชาติทับลาน และ เพื่อเสนอเป็นแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า อุทยานแห่งชาติทับลาน การศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลักและเสริมด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมตามทฤษฎีสองปัจจัย ของ Herzberg คือ ปัจจัยจูงใจ และ ปัจจัยค้ำจุน โดยลักษณะคำถามเป็นแบบ Rating Scale ให้กลุ่มประชากรเป้าหมายคือ เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าชุดลาดตระเวน อุทยานแห่งชาติทับลาน ทั้งหมดจำนวน 106 คน และการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้แบบสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) กับกลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าชุดลาดตระเวน อุทยานแห่งชาติทับลาน จำนวน 4 คนผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พิทักษ์ป่า อุทยานแห่งชาติทับลานคือ ปัจจัยจูงใจ โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรกของทุกด้านนั้น พบว่า อันดับที่หนึ่ง คือ ความภาคภูมิใจในหน้าที่และความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ ซึ่งเป็นปัจจัยจูงใจที่อยู่ในด้านความสำเร็จใจการทำงาน อันดับที่สอง คือ ความรู้สึกว่าการปฏิบัติงานของตนสามารถช่วยอนุรักษ์และคุ้มครองไว้ซึ่งทรัพยากรที่มีค่าของประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยจูงใจที่อยู่ในด้านการได้รับความยอมรับนับถือ และ อันดับสุดท้ายผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานไม่ลงโทษลูกน้องด้วยอารมณ์ แต่ใช้เหตุผลในการตัดสินเสมอ ซึ่งเป็นปัจจัยค้ำจุนที่อยู่ในด้านนโยบายและการบริหารงานของหน่วยงาน ในส่วนของแรงจูงใจที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดของทุกด้านคือ รายได้ของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั่วไปอยู่ในระดับต่ำ (น้อย) ต่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นปัจจัยค้ำจุนที่อยู่ในด้านเงินเดือนค่าตอบแทนและสวัสดิการปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่พบ คือเรื่องการจ่ายเงินเดือนของพนักงานจ้างเหมาที่ไม่ตรงเวลา ไม่มีการกำหนดวันที่ชัดเจน และแน่นอน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าประเภทพนักงานจ้างเหมาเกิดความเบื่อหน่าย และเกิดการลาออกของพนักงานจ้างเหมาอยู่บ่อยครั้ง รวมถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มที่สะอาดเวลาเข้าไปลาดตระเวนในป่าที่มีระยะทางไกลและลำบากหน่วยงานควรให้ความสำคัญกับแรงจูงใจที่เป็นปัจจัยค้ำจุน โดยเฉพาะในเรื่องของด้านรายได้และสวัสดิการ โดยการสร้างระบบการให้รางวัลในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เนื่องจากรายได้ประจำตำแหน่งของอาชีพนี้อยู่ในระดับที่น้อย ซึ่งรางวัลนี้อาจจะเป็นรางวัลที่เป็นตัวเงิน หรือรางวัลที่ไม่เป็นตัวเงินก็ได้ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

มนชนก วงษ์วิจิตร และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2562) แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า: ศึกษากรณี เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า อุทยานแห่งชาติทับลาน. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
มนชนก วงษ์วิจิตร และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2562. แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า: ศึกษากรณี เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า อุทยานแห่งชาติทับลาน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
มนชนก วงษ์วิจิตร และผู้แต่งคนอื่นๆ. แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า: ศึกษากรณี เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า อุทยานแห่งชาติทับลาน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562. Print.