รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2019.1466
Title ค่านิยมองค์กรกับทุนจิตวิทยาเชิงบวกของพนักงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
Creator จริยา สุมิตนันท์
Contributor สุนิสา ช่อแก้ว, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2562
Keyword ค่านิยมองค์กร ,ทุนจิตวิทยาเชิงบวก ,ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ,Core values organization ,Positive psychological ,Work efficiency
Abstract ค่านิยมองค์กรกับทุนจิตวิทยาเชิงบวกของพนักงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์การศึกษาดังนี้ 1) เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมตามค่านิยมองค์กรกับ ทุนจิตวิทยาเชิงบวกของพนักงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมองค์กรกับประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของพนักงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทย 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทุนจิตวิทยาเชิงบวกกับประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของพนักงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 4) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลและส่งเสริมค่านิยมองค์กรของพนักงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทยการศีกษาครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จำนวน 300 คน ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานได้แก่ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) เพื่อใช้หาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัวที่เป็นอิสระจากกัน ผลการศึกษาพบว่า1) พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21 – 38 ปี จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สังกัดฝ่ายพัฒนาธุรกิจ มีตำแหน่งพนักงานระดับปฏิบัติการ ที่ระดับตำแหน่ง 4- 7 มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 3 - 5 ปี 2) ระดับค่านิยมหลักขององค์กรที่พึงประสงค์ MRTA ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามลำดับดังนี้ ด้าน Respect : เคารพและให้เกียรติบุคคลอื่น ด้าน Accountability : มีความรับผิดชอบ ด้าน Teamwork : ทำงานเป็นทีมเพื่อขับเคลื่อนองค์กร และด้าน Mastery : เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถสูง 3) ระดับความรู้สึกและการตอบสนองในการปฏิบัติงานในภาพรวม (ทุนจิตวิทยาเชิงบวก) อยู่ในระดับความเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับดังนี้ ด้านความยืดหยุ่นทางอารมณ์ (Resilience) ด้านความหวัง (Hope) ด้านการมองโลกในแง่ดี (Optimism) และด้านความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง (Confidence) 4) ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน รฟม. ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับดังนี้ ด้านประสิทธิภาพในแง่มุมค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต (Input) ด้านประสิทธิภาพในแง่มุมของผลลัพธ์ (Output) และด้านประสิทธิภาพในแง่มุมของกระบวนการ ในการบริหาร (Process)5) ค่านิยมองค์กร MRTA มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในภาพรวม พบว่า ค่านิยมองค์กร MRTA ทั้ง 4 ด้านมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยมีระดับความสัมพันธ์ของ ตัวแปรในระดับปานกลางและมีทิศทางไปทางเดียวกัน โดยค่านิยมองค์กรด้านที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ ด้าน Accountability มีความรับผิดชอบ รองลงมาคือ ด้าน Mastery : เป็นผู้มีความรู้ความสามารถสูง ด้าน Teamwork : ทำงานเป็นทีมเพื่อขับเคลื่อนองค์กร และด้าน Respect : เคารพและให้เกียรติบุคคลอื่นตามลำดับ6) ทุนจิตวิทยาเชิงบวกมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในภาพรวม พบว่า ทุนจิตวิทยาเชิงบวกทั้ง 4 ด้านมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยมีระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรในระดับสูงและมีทิศทางไปทางเดียวกัน โดยแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกในปัจจุบันถือเป็นการศึกษาจุดแข็งของตัวบุคคล ในด้านพฤติกรรมการยอมรับและเปลี่ยนแปลง ซึ่งองค์กรที่ออกแบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในรูปแบบพฤติกรรมองค์กรเชิงบวกนั้น จะมุ่งความสําคัญต่อศักยภาพทางบวกของพนักงานรวมถึงศึกษาพฤติกรรมองค์กรเชิงบวกควบคู่กันไป
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

จริยา สุมิตนันท์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2562) ค่านิยมองค์กรกับทุนจิตวิทยาเชิงบวกของพนักงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
จริยา สุมิตนันท์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2562. ค่านิยมองค์กรกับทุนจิตวิทยาเชิงบวกของพนักงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.). ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
จริยา สุมิตนันท์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. ค่านิยมองค์กรกับทุนจิตวิทยาเชิงบวกของพนักงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.). ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562. Print.