รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2019.1465
Title ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English program) โรงเรียนสตรีนนทบุรี
Creator มัลลิกา พิทักษ์
Contributor อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2562
Keyword ปัจจัยความสำเร็จ ,การบริหารจัดการ ,โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ,โรงเรียนสตรีนนทบุรี ,Success factor ,Management ,English program ,Satrinonthaburi School
Abstract การค้นคว้าอิสระเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) โรงเรียนสตรีนนทบุรีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพองค์กรของโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) โรงเรียนสตรีนนทบุรี 2) เพื่อศึกษาการบริหารจัดการของโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) โรงเรียนสตรีนนทบุรี 3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการของโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) โรงเรียนสตรีนนทบุรี มีการจัดเก็บข้อมูลวิจัยในรูปแบบของการรวบรวมข้อมูลประเภทเอกสารและการรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 6 เดือน มีวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักจำนวน 9 คน และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั่วไปจำนวน 27 คน นำข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาค้นคว้าวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) โรงเรียนสตรีนนทบุรีมี 3 ด้าน คือ 1) ด้านระบบและกระบวนการทำงาน มีระบบและกระบวนการทำงานที่มีอิสระ มีการเปิดพื้นที่แสดงความคิดเห็นเพื่อแสดงออกและหาแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันของบุคลากรทุกระดับ 2) ด้านทักษะการทำงานขององค์กร บุคลากรมีทักษะที่หลากหลายและมีความเฉพาะทาง มีการอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ 3) รูปแบบการบริหารงานองค์กร เป็นการบริหารแบบกระจายอำนาจ บุคลากรมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และมีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

มัลลิกา พิทักษ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2562) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English program) โรงเรียนสตรีนนทบุรี. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
มัลลิกา พิทักษ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2562. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English program) โรงเรียนสตรีนนทบุรี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
มัลลิกา พิทักษ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English program) โรงเรียนสตรีนนทบุรี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562. Print.