รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2019.1411
Title ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับในการใช้งานหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยในคอนโดมิเนียม
Creator ธนกฤต เรืองศรี
Contributor วศินี หนุนภักดี, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2562
Keyword ปฏิกิริยาระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์ ,ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์ ,การยอมรับหุ่นยนต์ ,ความเชื่อใจในหุ่นยนต์ ,ระบบรักษาความปลอดภัย ,Human-robot interaction ,Human-robot relations ,Robot acceptance ,Robot trust ,Security system
Abstract งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่เป็นอิทธิพลต่อการยอมรับในการใช้งานหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยในคอนโดมิเนียม โดยเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และทำการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) จากกลุ่มตัวตัวอย่าง 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจำนวน 5 ท่าน และกลุ่มผู้พักอาศัยภายในคอนโดมิเนียมจำนวน 10 ท่าน รวมทั้งหมด 15 ท่านผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยในคอนโดมิเนียม ได้แก่ การรับรู้ถึงประโยชน์ การรับรู้ถึงความเสี่ยงจากหุ่นยนต์ การรับรู้ถึงความเสี่ยงของสถานการณ์ ราคา และค่าใช้จ่าย ประสบการณ์ที่ผ่านมา และทัศนคติ โดยผลการวิจัยครั้งนี้สามารถนำมาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อขยายองค์ความรู้แก่ผู้ที่สนใจศึกษาการนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้งานภายในคอนโดมิเนียม และนำข้อมูลที่ได้มานั้นไปสร้างคุณประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางในการนำหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยเข้ามาใช้งาน
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ธนกฤต เรืองศรี และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2562) ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับในการใช้งานหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยในคอนโดมิเนียม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
ธนกฤต เรืองศรี และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2562. ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับในการใช้งานหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยในคอนโดมิเนียม. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
ธนกฤต เรืองศรี และผู้แต่งคนอื่นๆ. ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับในการใช้งานหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยในคอนโดมิเนียม. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562. Print.