รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2019.1410
Title แนวทางการสร้างธรรมาภิบาลเพื่อกำกับดูแลเทคโนโลยีบิกดาตา: กรณีศึกษาโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
Creator อรธิรา ธนกิจวรบูลย์
Contributor วศินี หนุนภักดี, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2562
Keyword ธรรมาภิบาลข้อมูล ,ข้อมูลขนาดใหญ่ ,สุขภาพ ,โรงพยาบาล ,ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ,Data governance ,Big data ,Healthcare ,Hospital ,Data privacy
Abstract บิกดาตาถูกนำมาใช้ในด้านสาธารณสุขมากขึ้น ด้วยข้อมูลด้านสาธารณสุขที่มีความอ่อนไหว จึงก่อให้เกิดความกังวลในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล การนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ถูกต้อง และความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลเพิ่มมากขึ้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางการสร้างธรรมาภิบาลเพื่อกำกับดูแลเทคโนโลยีบิกดาตาในโรงพยาบาล โดยมีกรณีศึกษาจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ด้วยวิธีการวิเคราะห์เอกสาร สนทนากลุ่มผู้มีวิชาชีพด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาล การสัมภาษณ์เชิงลึกพนักงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล และผู้เชี่ยวชาญด้านการธรรมาภิบาลข้อมูลหรือบิกดาตา จากผลการวิจัยพบว่าแนวทางเชิงนโยบายในการสร้างธรรมาภิบาลบิกดาตา กรณีศึกษาดังกล่าวบูรณาการจาก 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. กำหนดเป้าหมายในการใช้ข้อมูล 2. จัดตั้งคณะบริหารกำกับดูแลธรรมาภิบาลบิกดาตา 3. กำหนดกระบวนการกำกับดูแล และกฎเกณฑ์ในการธรรมาภิบาลบิกดาตา 4. กำหนดนโยบายธรรมาภิบาลบิกดาตา
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

อรธิรา ธนกิจวรบูลย์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2562) แนวทางการสร้างธรรมาภิบาลเพื่อกำกับดูแลเทคโนโลยีบิกดาตา: กรณีศึกษาโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
อรธิรา ธนกิจวรบูลย์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2562. แนวทางการสร้างธรรมาภิบาลเพื่อกำกับดูแลเทคโนโลยีบิกดาตา: กรณีศึกษาโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
อรธิรา ธนกิจวรบูลย์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. แนวทางการสร้างธรรมาภิบาลเพื่อกำกับดูแลเทคโนโลยีบิกดาตา: กรณีศึกษาโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562. Print.