รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2019.1409
Title การศึกษาปัจจัยเกื้อหนุนต่อระบบนิเวศฟาร์มอัจฉริยะ: กรณีศึกษาฟาร์มปลูกแตงเทศ
Creator ณฐมน หงษา
Contributor วศินี หนุนภักดี, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2562
Keyword ฟาร์มอัจฉริยะ ,ระบบนิเวศฟาร์มอัจฉริยะ ,การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน ,Smart farm ,Smart farming ecosystem ,User responsiveness
Abstract งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยเกื้อหนุนต่อการพัฒนาระบบนิเวศระบบฟาร์มอัจฉริยะ โดยใช้การเก็บข้อมูลจากฟาร์มปลูกแตงเทศเป็นกรณีศึกษา งานวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 1) การศึกษาทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) การสัมภาษณ์เชิงคุณภาพกับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับบริบทของงานวิจัย เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการพัฒนาระบบฟาร์มอัจฉริยะ 3) การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการเปิดรหัสและการเข้ารหัสเชิงทฤษฎีด้วยโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและ 4) สอบทานผลการวิเคราะห์ข้อมูลกับทฤษฎี งานวิจัย บทความที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันผลการวิจัยและสรุปผลงานวิจัยพร้อมข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในมุมมองเชิงบริหารในการนำไปใช้งานจริง ผลจากการวิจัยพบว่าปัจจัยสำคัญที่เกื้อหนุนต่อระบบนิเวศฟาร์มอัจฉริยะที่เหมาะสมอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาระบบฟาร์มอัจฉริยะให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ โดยเฉพาะการใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจในระยะเพาะปลูก ได้แก่ 1) การบูรณาการข้อมูลเพื่อการพัฒนาระบบอัจฉริยะ 2) การถ่ายโอนความรู้เพื่อวิจัยและพัฒนาระบบโรงเรือนเพาะปลูก 3) นโยบายสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานการให้บริการในรูปแบบแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ทั้งนี้ผลที่ได้จากการวิจัยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดแนวทางในการพัฒนาระบบนิเวศฟาร์มอัจฉริยะให้มีความเหมาะสมเพื่อนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบฟาร์มอัจฉริยะในเชิงพาณิชย์ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ณฐมน หงษา และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2562) การศึกษาปัจจัยเกื้อหนุนต่อระบบนิเวศฟาร์มอัจฉริยะ: กรณีศึกษาฟาร์มปลูกแตงเทศ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
ณฐมน หงษา และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2562. การศึกษาปัจจัยเกื้อหนุนต่อระบบนิเวศฟาร์มอัจฉริยะ: กรณีศึกษาฟาร์มปลูกแตงเทศ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
ณฐมน หงษา และผู้แต่งคนอื่นๆ. การศึกษาปัจจัยเกื้อหนุนต่อระบบนิเวศฟาร์มอัจฉริยะ: กรณีศึกษาฟาร์มปลูกแตงเทศ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562. Print.