รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2019.1408
Title ลักษณะของสื่อกับการรับรู้ภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติผ่านทางเฟซบุ๊ก
Creator กฤษณกันต์ เกรียงทวีชัย
Contributor วศินี หนุนภักดี, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2562
Keyword สื่อดิจิทัล ,รูปแบบเนื้อหา ,การรับรู้ภาพลักษณ์ ,สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ,เฟซบุ๊ก ,Digital media ,Content ,Image perception ,Royal Thai Police ,Facebook
Abstract การวิจัยเรื่อง “ลักษณะของสื่อกับการรับรู้ภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติผ่านทางเฟซบุ๊ก” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงลักษณะของสื่อบนเฟซบุ๊กที่มีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยวิธีการวิจัยเชิงสำรวจ ด้วยการใช้แบบสอบถามออนไลน์กับกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานเฟซบุ๊กในประเทศไทยจำนวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา โดยการหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน โดยการใช้ One Way ANOVA และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุผลการศึกษาพบว่า ระดับความสนใจของผู้ใช้งานต่อสื่อดิจิทัลประเภท รูปภาพ วิดีโอ อินโฟกราฟิก และรูปแบบเนื้อหา อยู่ในระดับมาก ส่วนระดับความสนใจของผู้ใช้งานต่อสื่อดิจิทัล ประเภทข้อความ อยู่ในระดับปานกลาง ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านหน่วยงาน ด้านการบริการ ด้านบุคลากร และภาพลักษณ์ในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อยู่ในระดับปานกลาง โดยรูปแบบเนื้อหานั้น มีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ในทุกด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งผลการวิจัยนี้ สามารถนำไปใช้ในการดำเนินการสร้างรูปแบบของสื่อบนเฟซบุ๊ก เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งสามารถนำมาปรับใช้เป็นแนวทางของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

กฤษณกันต์ เกรียงทวีชัย และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2562) ลักษณะของสื่อกับการรับรู้ภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติผ่านทางเฟซบุ๊ก. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
กฤษณกันต์ เกรียงทวีชัย และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2562. ลักษณะของสื่อกับการรับรู้ภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติผ่านทางเฟซบุ๊ก. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
กฤษณกันต์ เกรียงทวีชัย และผู้แต่งคนอื่นๆ. ลักษณะของสื่อกับการรับรู้ภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติผ่านทางเฟซบุ๊ก. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562. Print.