รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2019.1407
Title การบริหารภาพลักษณ์ศิลปินไทยยุคดิจิทัล
Creator ศรัญญา โลกนิยม
Contributor สุวรรณ จันทิวาสารกิจ, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2562
Keyword การบริหารภาพลักษณ์ศิลปิน ,แบรนด์บุคคล ,การตลาดดิจิทัล ,Entertainer image management ,Personal brand ,Digital marketing
Abstract การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการบริหารภาพลักษณ์ของศิลปินไทยด้วยเครื่องมือการตลาดดิจิทัลโดยศึกษาผ่านแอพพลิเคชั่นอินสตาแกรม ซึ่งใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน 10 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือกลุ่มศิลปินจำนวน 5 คน และผู้ที่ดูแลศิลปินจำนวน 5 คน และนำบทสัมภาษณ์เข้าสู่กระบวนการเข้ารหัสให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยรวมถึงการวิเคราะห์เนื้อหาผ่านการโพสต์ลงอินสตาแกรมส่วนตัวของศิลปิน ผลการวิจัยพบว่า 1) กระบวนการสร้างภาพลักษณ์ของศิลปินมีขั้นตอนคือ การวางแผน การสร้างแบรนด์บุคคลให้เด่นชัด การประชาสัมพันธ์ สร้างจุดยืนให้ศิลปินมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก และการปฏิบัติเพื่อคงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีตลอดไป 2) อินสตาแกรมเป็นเครื่องมือที่อยู่ในทุกกระบวนการของการสร้างภาพลักษณ์ของศิลปิน สามารถใช้ได้ทุกฟังก์ชันของอินสตาแกรมรวมถึงสามารถใช้ตั้งรับและแก้ปัญหากับความเสี่ยงที่เป็นความเสียหายทำให้ส่งผลต่อภาพลักษณ์ 3) ความเสี่ยงที่จะทำให้ภาพลักษณ์เกิดความเสียหายสามารถจัดการด้วยการควบคุม หลีกเลี่ยงและยอมรับ ซึ่งวิธีการใช้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความเสี่ยงที่พบ ทั้งนี้สามารถนำกระบวนการบริหารภาพลักษณ์ การใช้เครื่องมืออินสตาแกรม และการจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลลบต่อภาพลักษณ์ไปใช้ในการนำเสนอภาพลักษณ์ของศิลปินให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน และเพื่อให้งานวิจัยมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ผู้วิจัยได้นำผลที่ได้จากการวิจัยมาสอบทานกับแนวคิดและงานวิจัยอื่น ๆ ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกันซึ่งผลที่ได้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ศรัญญา โลกนิยม และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2562) การบริหารภาพลักษณ์ศิลปินไทยยุคดิจิทัล. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
ศรัญญา โลกนิยม และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2562. การบริหารภาพลักษณ์ศิลปินไทยยุคดิจิทัล. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
ศรัญญา โลกนิยม และผู้แต่งคนอื่นๆ. การบริหารภาพลักษณ์ศิลปินไทยยุคดิจิทัล. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562. Print.