รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2019.1406
Title การบริหารความเสี่ยงของการใช้ผู้ให้บริการภายนอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาระบบร้านค้าสมาชิก
Creator ทัพพ์ ว่องไว
Contributor วศินี หนุนภักดี, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2562
Keyword การบริหารความเสี่ยง ,ผู้ให้บริการภายนอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ,การบริหารโครงการ ,Risk management ,IT outsourcing ,Project management
Abstract งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยความเสี่ยงของการใช้บริการ IT Outsourcing ในการพัฒนาระบบร้านค้าสมาชิก และเพื่อศึกษาแนวทางการบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนการใช้บริการ IT Outsourcing ในการพัฒนาระบบร้านค้าสมาชิก โดยผู้เขียนทาการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจแห่งหนึ่งในประเทศไทย งานวิจัยฉบับนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดำเนินการศึกษางานวิจัยภายในประเทศและต่างประเทศ ทาการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ผู้บริหารขององค์กรจำนวน 5 ราย และเก็บแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยง 10 รายจากผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า การใช้บริการ IT Outsourcing ในการพัฒนาระบบร้านค้าสมาชิก มีปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้จำนวน 29 ปัจจัย โดยแบ่งตามขั้นตอนการบริหารโครงการ 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นกำหนดโครงการ 7 ปัจจัย ขั้นการวางแผนโครงการ 7 ปัจจัย ขั้นปฏิบัติการโครงการ 8 ปัจจัย และขั้นปิดโครงการ 7 ปัจจัย ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความสำคัญและจะต้องนำไปกำหนดมาตรการตอบสนองต่อความเสี่ยง จำนวน 4 ปัจจัย โดยปัจจัยดังกล่าวอยู่ใน ขั้นการวางแผนโครงการ จำนวน 1 ปัจจัย และอยู่ในขั้นปิดโครงการ จำนวน 3 ปัจจัย ตามลำดับ
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ทัพพ์ ว่องไว และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2562) การบริหารความเสี่ยงของการใช้ผู้ให้บริการภายนอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาระบบร้านค้าสมาชิก. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
ทัพพ์ ว่องไว และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2562. การบริหารความเสี่ยงของการใช้ผู้ให้บริการภายนอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาระบบร้านค้าสมาชิก. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
ทัพพ์ ว่องไว และผู้แต่งคนอื่นๆ. การบริหารความเสี่ยงของการใช้ผู้ให้บริการภายนอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาระบบร้านค้าสมาชิก. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562. Print.