รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2019.1405
Title แนวทางการจัดแสดงนิทรรศการประเภทสื่อปฏิสัมพันธ์: กรณีศึกษานิทรรศการ ชุดถอดรหัสไทย ณ มิวเซียมสยาม
Creator ชรรร ลันสุชีพ
Contributor สุวรรณ จันทิวาสารกิจ, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2562
Keyword พิพิธภัณฑ์ ,สื่อปฏิสัมพันธ์ ,การออกแบบนิทรรศการ ,การเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ ,ประสบการณ์การเรียนรู้ ,Museum ,Interactive media ,Exhibition design ,Museum studies ,Learning experience
Abstract การศึกษาในครั้งนี้ มีจุดประสงค์ในการศึกษาถึงหลักการจัดแสดงนิทรรศการประเภทสื่อปฏิสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับการนำเสนอในพิพิธภัณฑ์ ตลอดจนแนวทางสำหรับพิพิธภัณฑ์ที่ผู้ออกแบบควรคำนึงถึงในการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์เพื่อใช้ในการสื่อความหมายในนิทรรศการ โดยใช้แนวคิดการออกแบบประสบการณ์ในการชมนิทรรศการของผู้ชม มีความเป็นมิตร สะดวกต่อการใช้งาน และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยงานวิจัยนี้ได้เลือกใช้สื่อปฏิสัมพันธ์จากห้อง “ไทยสถาบัน” และห้อง “ไทยชิม” จากนิทรรศการถาวร ชุด ถอดรหัสไทย ณ มิวเซียมสยาม (กรุงเทพฯ) เป็นกรณีศึกษาในการสังเกตการณ์พฤติกรรมผู้ชมที่ใช้งานของผ่านกล้องวงจรปิด ร่วมกับการทำการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อวัดผลองค์ความรู้ที่ได้รับจากการใช้งานสื่อปฏิสัมพันธ์ ประกอบกับการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบกลุ่มกับผู้เชี่ยวชาญด้านพิพิธภัณฑ์, การเรียนรู้ และเทคโนโลยี จากการศึกษาพบว่า นิทรรศการประเภทสื่อปฏิสัมพันธ์สามารถตอบสนองและเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมมากขึ้น เป็นทางเลือกในการสื่อสารองค์ความรู้และสร้างความเพลิดเพลินให้แก่ผู้ชม ดังนั้น ขั้นตอนของการวางแนวทางของนิทรรศการควรมีการกำหนดให้ชัดเจนตั้งแต่ต้น เพื่อให้มีแนวทางการออกแบบ นอกจากนั้น สื่อที่ใช้ควรมีความสะดวกในการใช้งาน สามรถส่งมอบองค์ความรู้ สร้างความเพลิดเพลิน และสามารถกระตุ้นให้ผู้ใช้ตั้งคำถามเพื่อนำไปสู่การต่อยอดการเรียนรู้และนำไปใช้ในชีวิตประวันได้
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ชรรร ลันสุชีพ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2562) แนวทางการจัดแสดงนิทรรศการประเภทสื่อปฏิสัมพันธ์: กรณีศึกษานิทรรศการ ชุดถอดรหัสไทย ณ มิวเซียมสยาม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
ชรรร ลันสุชีพ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2562. แนวทางการจัดแสดงนิทรรศการประเภทสื่อปฏิสัมพันธ์: กรณีศึกษานิทรรศการ ชุดถอดรหัสไทย ณ มิวเซียมสยาม. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
ชรรร ลันสุชีพ และผู้แต่งคนอื่นๆ. แนวทางการจัดแสดงนิทรรศการประเภทสื่อปฏิสัมพันธ์: กรณีศึกษานิทรรศการ ชุดถอดรหัสไทย ณ มิวเซียมสยาม. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562. Print.