รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2019.1404
Title การยอมรับเทคโนโลยี self-declaration system สําหรับสิ่งของที่นําเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ: กรณีศึกษา ผู้นําเข้าในเขตจังหวัดชลบุรี
Creator พิศิษฐ์ศักดิ์ เชื้อสวัสดิ์
Contributor อัญณิฐา ดิษฐานนท์, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2562
Keyword การยอมรับเทคโนโลยี ,ไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ,Technology acceptance ,International postal items ,Self-declaration system
Abstract งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยี Self-Declaration System สําหรับสิ่งของที่นําเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ กรณีศึกษา ผู้นําเข้าในเขตจังหวัดชลบุรี และเสนอแนวทางในการพัฒนาระบบ Self-Declaration System สําหรับสิ่งของที่นําเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดการยอมรับการใช้งาน ซึ่งเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้มารับสิ่งของทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ณ สํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ดําเนินการวิจัยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ (1) การทบทวนงานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (2) การสังเกตการณ์ (3) การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับงานวิจัย (4) การวิเคราะห์และการสรุปผลงานวิจัย และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย จากนั้นจึงวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสํารวจ และการวิเคราะห์สมการโครงสร้างผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะใช้งานระบบได้แก่ การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน ทั้งนี้ ผลการวิจัยให้ข้อมูลเชิงกลยุทธ์ที่มีคุณค่าเกี่ยวกับองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี Self-Declaration System อนึ่งการวิจัยนี้สามารถนําไปประยุกต์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบให้เกิดการยอมรับซึ่งนําไปสู่การพัฒนาการบริการภาครัฐต่อไป
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

พิศิษฐ์ศักดิ์ เชื้อสวัสดิ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2562) การยอมรับเทคโนโลยี self-declaration system สําหรับสิ่งของที่นําเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ: กรณีศึกษา ผู้นําเข้าในเขตจังหวัดชลบุรี. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
พิศิษฐ์ศักดิ์ เชื้อสวัสดิ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2562. การยอมรับเทคโนโลยี self-declaration system สําหรับสิ่งของที่นําเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ: กรณีศึกษา ผู้นําเข้าในเขตจังหวัดชลบุรี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
พิศิษฐ์ศักดิ์ เชื้อสวัสดิ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การยอมรับเทคโนโลยี self-declaration system สําหรับสิ่งของที่นําเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ: กรณีศึกษา ผู้นําเข้าในเขตจังหวัดชลบุรี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562. Print.