รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2019.1403
Title บทบาทของคุณภาพการจองห้องพักออนไลน์และนวัตกรรมการตลาดต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว: กรณีศึกษาแพลตฟอร์มอินเดียในตลาดท่องเที่ยวของไทย
Creator นพวรรณ ศรีสัตยา
Contributor อรพรรณ คงมาลัย, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2562
Keyword นวัตกรรมการตลาด ,ตัวกลางทางการจองห้องพักออนไลน์ ,ความตั้งใจในการซื้อซ้ำ ,Marketing innovation ,Online travel agents ,Repurchase intention
Abstract งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะค้นหาข้อมูลในแพลตฟอร์ม ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการแพลตฟอร์มซ้ำ โดยใช้แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางการตลาด (Marketing Innovation) และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม (Platform Related Factor) กลุ่มตัวอย่างสำหรับการวิจัยในครั้งนี้คือ ผู้เข้าพักชาวไทยที่เคยจองห้องพักผ่านแพลตฟอร์มนี้ตั้งแต่ 2 ครั้งเป็นต้นไป โดยการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ได้รับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์จำนวน 412 ชุด ผลการวิเคราะห์ด้วยสมการเชิงโครงสร้างชี้ให้เห็นว่าปัจจัยด้านนวัตกรรมทางการตลาดส่งผลต่อความตั้งใจค้นหาข้อมูลของลูกค้า และปัจจัยด้านคุณภาพของแพลตฟอร์มและความตั้งใจในการค้นห้าข้อมูลภายในแพลตฟอร์มร่วมกันส่งผลต่อการซื้อในครั้งต่อไปของลูกค้า ผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของแพลตฟอร์มให้มีความเสถียร ปลอดภัย สร้างมาตรฐานของห้องพักให้อยู่ในระดับเดิมได้ตลอด เป็นแนวทางในการขยายโรงแรมให้ครอบคลุมพื้นที่ท่องเที่ยวและพื้นที่ผู้คนเดินทางไปทำงานให้มากขึ้น รวมทั้ง สามารถกำหนดกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมและสามารถขยายฐานลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เพิ่มขึ้นได้ต่อไป
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

นพวรรณ ศรีสัตยา และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2562) บทบาทของคุณภาพการจองห้องพักออนไลน์และนวัตกรรมการตลาดต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว: กรณีศึกษาแพลตฟอร์มอินเดียในตลาดท่องเที่ยวของไทย. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
นพวรรณ ศรีสัตยา และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2562. บทบาทของคุณภาพการจองห้องพักออนไลน์และนวัตกรรมการตลาดต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว: กรณีศึกษาแพลตฟอร์มอินเดียในตลาดท่องเที่ยวของไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
นพวรรณ ศรีสัตยา และผู้แต่งคนอื่นๆ. บทบาทของคุณภาพการจองห้องพักออนไลน์และนวัตกรรมการตลาดต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว: กรณีศึกษาแพลตฟอร์มอินเดียในตลาดท่องเที่ยวของไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562. Print.