รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2019.1402
Title การยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินระหว่างเจนเนอเรชั่นที่แตกต่าง: บริบทบัตรเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
Creator พัสวีร์ณัฐ ปิติธรานนท์
Contributor อรพรรณ คงมาลัย, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2562
Keyword เทคโนโลยีทางการเงิน ,บัตรเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ,การยอมรับเทคโนโลยี ,Financial technology ,Travel card ,Technology adoption
Abstract งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินระหว่างเจนเนอเรชั่นที่แตกต่าง บริบทบัตรเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อนำผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงบัตรเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยผู้วิจัยได้ทำการศึกษารวบรวมปัจจัยที่เกี่ยวข้องจากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินประเภทบัตรเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ในบริบทงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย เก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 437 คน จากกลุ่มคนที่เคยใช้บัตรเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ด้วยองค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) และวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM)ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ (Perceived Usefulness) และปัจจัยด้านการรับรู้ความเสี่ยง (Perceived Risk) ร่วมกันส่งผลต่อการยอมรับการใช้งาน (Adoption) ที่ร้อยละ 47 โดยปัจจัยการรับรู้ประโยชน์มีอิทธิพลมากที่สุด ทั้งนี้ ปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ประกอบด้วย 2 ปัยจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านการรับรู้ตราสินค้า (Brand Awareness) และ ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค (4C’s Marketing) 2) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี (Technology Related Factors) ผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ทางการเงินประเภทบัตรเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ธนาคารสามารถกำหนดกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมและสามารถขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มขึ้นได้ต่อไป
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

พัสวีร์ณัฐ ปิติธรานนท์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2562) การยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินระหว่างเจนเนอเรชั่นที่แตกต่าง: บริบทบัตรเดินทางอิเล็กทรอนิกส์. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
พัสวีร์ณัฐ ปิติธรานนท์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2562. การยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินระหว่างเจนเนอเรชั่นที่แตกต่าง: บริบทบัตรเดินทางอิเล็กทรอนิกส์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
พัสวีร์ณัฐ ปิติธรานนท์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินระหว่างเจนเนอเรชั่นที่แตกต่าง: บริบทบัตรเดินทางอิเล็กทรอนิกส์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562. Print.