รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2019.1401
Title การประยุกต์ใช้บล็อกเบสโปรแกรมมิ่งในโรงเรียนไทย: โอกาสและความท้าทายสำหรับครู
Creator พุทธิกา ชมไม้
Contributor อรพรรณ คงมาลัย, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2562
Keyword บล็อกเบสโปรแกรมมิ่ง ,การยอมรับเทคโนโลยี ,ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยี ,อิทธิพลทางสังคม ,การสนับสนุนจากสถานศึกษา ,การสนับสนุนจากภาครัฐ ,Block based programming ,Technology adoption ,Technological pedagogical content knowledge ,TPACK ,Social influence ,School support ,Government support
Abstract งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการประยุกต์ใช้บล็อกเบสโปรแกรมมิ่งในโรงเรียนไทยการวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยทำการศึกษาและรวบรวมปัจจัยที่เกี่ยวข้องจากการทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง จากนั้นนำปัจจัยที่ได้รับจากการสัมภาษณ์กับผู้เชี่ยวชาญ และเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 500 คน จากครูที่สอนวิชาวิทยาการคำนวณและเคยนำบล็อกเบสโปรแกรมมิ่งมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยได้รับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์กลับมาจำนวน 458 ชุด หรือคิดเป็นร้อยละ 91ผลการวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยด้านการรับรู้การใช้งานง่ายและปัจจัยด้านการการรับรู้ประโยชน์ร่วมกันส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีที่ร้อยละ 42  โดยปัจจัยด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานมีอิทธิพลมากที่สุด ทั้งนี้มี 3 ปัจจัยที่ร่วมกันส่งผลต่อปัจจัยด้านการรับรู้ถึงความง่าย ได้แก่ ปัจจัยด้านอิทธิพลทางสังคม ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากสถานศึกษา และปัจจัยด้านการสนับสนุนจากภาครัฐ แต่ปัจจัยด้านความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยี (TPACK) ไม่ส่งผลต่อการรับรู้ถึงความง่าย ผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถใช้เป็นแนวทางให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในการนำไปพัฒนาให้เกิดการนำบล็อกเบสโปรแกรมมิ่งไปใช้ในการสอนอย่างต่อเนื่อง
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

พุทธิกา ชมไม้ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2562) การประยุกต์ใช้บล็อกเบสโปรแกรมมิ่งในโรงเรียนไทย: โอกาสและความท้าทายสำหรับครู. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
พุทธิกา ชมไม้ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2562. การประยุกต์ใช้บล็อกเบสโปรแกรมมิ่งในโรงเรียนไทย: โอกาสและความท้าทายสำหรับครู. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
พุทธิกา ชมไม้ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การประยุกต์ใช้บล็อกเบสโปรแกรมมิ่งในโรงเรียนไทย: โอกาสและความท้าทายสำหรับครู. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562. Print.