รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2019.1400
Title การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมในกิจการผลิตไฟฟ้าของรัฐ
Creator ภูกฤษ สถานสุข
Contributor อรพรรณ คงมาลัย, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2562
Keyword ระบบนิเวศนวัตกรรม ,องค์กรนวัตกรรมที่ยั่งยืน ,การถ่ายโอนเทคโนโลยี ,กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม ,ประสิทธิภาพขององค์กร ,นวัตกรรมองค์กร ,กิจการผลิตไฟฟ้าของรัฐ ,Innovation ecosystem ,Sustainable innovation organization ,Technology transfer ,Innovation process ,Organizational innovativeness ,Organizational performance ,Government electricity authority
Abstract งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบนิเวศในกิจการผลิตไฟฟ้าของรัฐ การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยผู้วิจัยได้ทำการศึกษารวบรวมปัจจัยที่เกี่ยวข้องจากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบนิเวศในบริบทงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นนำปัจจัยที่ได้รับจากการสัมภาษณ์กับผู้เชี่ยวชาญ และเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 450 คน จากพนักงานและบุคลากรภายในกิจการผลิตไฟฟ้าของรัฐ ที่มีการสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมในช่วงระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 – 2562 ได้รับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์กลับมาจำนวน 410 ชุด หรือคิดเป็นร้อยละ 91ผลการวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยด้านองค์กรนวัตกรรมที่ยั่งยืนและปัจจัยด้านการถ่ายโอนเทคโนโลยีร่วมกันส่งผลต่อกระบวนการและความเสี่ยงในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ร้อยละ 88 โดยปัจจัยด้านองค์กรนวัตกรรมมีอิทธิพลมากที่สุด และกระบวนการและความเสี่ยงในการสร้างสรรค์นวัตกรรมส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพขององค์กรและนวัตกรรมองค์กรที่ร้อยละ 83 ผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์และกำหนดแนวทางในการเลือกปัจจัยที่จะทำการพัฒนาเพื่อให้เกิดระบบนิเวศนวัตกรรมในกิจการผลิตไฟฟ้าของรัฐอย่างยั่งยืนต่อไป
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ภูกฤษ สถานสุข และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2562) การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมในกิจการผลิตไฟฟ้าของรัฐ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
ภูกฤษ สถานสุข และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2562. การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมในกิจการผลิตไฟฟ้าของรัฐ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
ภูกฤษ สถานสุข และผู้แต่งคนอื่นๆ. การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมในกิจการผลิตไฟฟ้าของรัฐ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562. Print.