รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2019.1399
Title การพัฒนาตัวชี้วัดสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจอัจฉริยะในเมืองอัจฉริยะ
Creator พรสุดา มิ่งขวัญ
Contributor วศินี หนุนภักดี, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2562
Keyword เศรษฐกิจอัจฉริยะ ,เศรษฐกิจดิจิทัล ,ตัวชี้วัดเมือง ,มาตรฐานเมือง ,การตั้งเป้าหมาย ,Smart economy ,Digital economy ,City indicator ,City standard ,Objective
Abstract ประเทศไทยกำลังเผชิญกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจอันเป็นผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก ในขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด แนวคิดเศรษฐกิจอัจฉริยะจึงเป็นแนวทางที่ใช้ในการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยมีตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือสำคัญในการวางกลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจอัจฉริยะในเมืองอัจฉริยะ ที่จะช่วยให้ผู้พัฒนามั่นใจว่านโยบายได้ถูกวางตามแนวทางที่จะส่งเสริมการเป็นเมืองเศรษฐกิจอัจฉริยะ ทั้งนี้ประเทศไทยมีการจัดทำตัวชี้วัดเศรษฐกิจอัจฉริยะเช่นกัน แต่ตัวชี้วัดดังกล่าวยังยากต่อการนำมาใช้ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจอัจฉริยะในเมืองอัจฉริยะ โดยใช้วิธีการทบทวนวรรณกรรม รวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกับการประเมินความสอดคล้องกับหลักการตั้งเป้าหมายที่ดี เพื่อศึกษาวิเคราะห์ตัวชี้วัดสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจอัจฉริยะจากมาตรฐานสากลร่วมกับตัวชี้วัดของสำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทยจำนวน 45 ตัวชี้วัด ซึ่งได้จากมาตรฐานทั้งหมด 5 มาตรฐาน ได้แก่ ISO37120:2018 ISO37122:2019 ITU4901 ITU4902 และสำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย เพื่อจัดหมวดหมู่ของตัวชี้วัดตามประเภทตัวชี้วัด 5 ประเภท (ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลิตผล ผลลัพธ์ ผลกระทบ) และเสนอชุดตัวชี้วัดที่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน งานวิจัยนี้จะเป็นแนวทางให้ผู้พัฒนาเศรษฐกิจอัจฉริยะและผู้วางนโยบายใช้ในการตัดสินใจเลือกใช้ตัวชี้วัดที่ตอบสนองต่อเป้าหมายในการประเมินและสอดคล้องกับช่วงเวลาของการพัฒนาเศรษฐกิจอัจฉริยะในเมืองอัจฉริยะ
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

พรสุดา มิ่งขวัญ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2562) การพัฒนาตัวชี้วัดสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจอัจฉริยะในเมืองอัจฉริยะ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
พรสุดา มิ่งขวัญ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2562. การพัฒนาตัวชี้วัดสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจอัจฉริยะในเมืองอัจฉริยะ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
พรสุดา มิ่งขวัญ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การพัฒนาตัวชี้วัดสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจอัจฉริยะในเมืองอัจฉริยะ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562. Print.