รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2019.1398
Title การใช้กรอบโน้มเอียงด้านสิ่งแวดล้อมในการแบ่งกลุ่มลูกค้าและความตั้งใจใช้ยานยนต์ไฟฟ้า
Creator นววิธ วิลาลัย
Contributor ประวิทย์ เขมะสุนันท์, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2562
Keyword ค่านิยมด้านสิ่งแวดล้อม ,ความเชื่อมั่นใจพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่วนบุคคล ,ความตั้งใจใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ,Environmental value ,Environmental self-efficacy ,Intention to adopt electric vehicle
Abstract งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการนําแนวคิดกรอบโน้มเอียงด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งประกอบไปด้วย ค่านิยมด้านสิ่งแวดล้อมและความเชื่อมั่นในพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่วนบุคคล มาใช้ในการ แบ่งกลุ่มผู้บริโภคที่ขับขี่รถยนต์ ต่อความตั้งใจใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อ สิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการวิจัยประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลักได้แก่ (1) การศึกษาทบทวนวรรณกรรมและ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้าใจบริบทงานที่ศึกษาในเชิงลึก (2) การวิจัยเชิงประจักษ์ ทําการเก็บรวบรวม ข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามและ (3) การวิเคราะห์ และสรุปผลการวิจัย ทั้งนี้ผลการวิจัยพบว่า สามารถ แบ่งกลุ่มผู้บริโภคได้ออกเป็น 4 กลุBมตามทฤษฎี ประกอบด้วย (1) ผู้บริโภคกลุ่มสีเขียวแท้ พบว่า มีความตั้งใจใช้ ยานยนต์ไฟฟ้าสูงที่สุด (2) ผู้บริโภคกลุ่มสีเขียวอ่อน พบว่ามีความตั้งใจใช้ยานยนต์ไฟฟ้าสูง (3) ผู้บริโภคกลุ่มสี เขียวแฝง พบว่ามีความตั้งใจใช้ยานยนต์ไฟฟ้าสูง และ (4) ผู้บริโภคกลุ่มที่ไม่ใช่สีเขียว พบว่ามีความตั้งใจใช้ยานยนต์ไฟฟ้าปานกลางนอกจากนี้ยังมีการศึกษานิยามลักษณะของแต่ละกลุ่มผู้บริโภคตามทฤษฎีการแพร่กระจาย นวัตกรรม ประกอบด้วย ความถนัดทางเทคโนโลยี, ทัศนคติความสงสัยตBอผลิตภัณฑ์ใหม่,ทัศนคติความสงสัย ต่อสื่อการตลาด, ความมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา, ผู้นําทางความคิด, และความอ่อนไหวคต่อราคา ซึ่ง ผลการวิจัยที่ได้สามารถนําไปเป็นแนวทางในพัฒนาปัจจัยที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มผู้บริโภค เพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มในอนาคต
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

นววิธ วิลาลัย และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2562) การใช้กรอบโน้มเอียงด้านสิ่งแวดล้อมในการแบ่งกลุ่มลูกค้าและความตั้งใจใช้ยานยนต์ไฟฟ้า. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
นววิธ วิลาลัย และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2562. การใช้กรอบโน้มเอียงด้านสิ่งแวดล้อมในการแบ่งกลุ่มลูกค้าและความตั้งใจใช้ยานยนต์ไฟฟ้า. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
นววิธ วิลาลัย และผู้แต่งคนอื่นๆ. การใช้กรอบโน้มเอียงด้านสิ่งแวดล้อมในการแบ่งกลุ่มลูกค้าและความตั้งใจใช้ยานยนต์ไฟฟ้า. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562. Print.