รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2019.1397
Title การวิเคราะห์ความตั้งใจในการร้องเรียนเกี่ยวกับเหตุผลส่วนบุคคลของการซื้อสินค้าออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีและความพึงพอใจของลูกค้า
Creator ณัฐชยา เขียวแก้ว
Contributor ประวิทย์ เขมะสุนันท์, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2562
Keyword ความตั้งใจของการร้องเรียน ,การซื้อสินค้าออนไลน์ ,เทคโนโลยีและสื่อกลาง ,เหตุผลส่วนบุคคล ,ความพึงพอใจของลูกค้า ,Shopee ,Complaint intention ,Online shopping ,Technology and mediator ,Personal justification ,Customer satisfaction
Abstract งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจของการร้องเรียนในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทางมุมมองของ Shopee ซึ่งพฤติกรรมการร้องเรียนเป็นสิ่งสำคัญในการแข่งขันในตลาดออนไลน์ การซื้อสินค้าออนไลน์จะเกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนและการใช้เทคโนโลยี การศึกษานี้จะนำทฤษฎีการรับรู้ความยุติธรรมและทฤษฎีการสอดคล้องของความคาดหวังของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องมาพัฒนา เพื่อทำความเข้าใจความพึงพอใจของผู้บริโภคและความตั้งใจของการร้องเรียนในการซื้อสินค้าออนไลน์ การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณทำการเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Shopee ได้รับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์กลับมาจำนวน 540 ชุดและนำมาทดสอบสถิติโดยการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง ผลการวิจัยบ่งชี้ว่าความเป็นธรรมของการตอบแทนและความพึงพอใจมีอิทธิพลทางตรงต่อความตั้งใจของการร้องเรียนในการซื้อสินค้าออนไลน์ และโดยทั้งสองปัจจัยต้องมีผลเชิงลบจึงจะทำให้เกิดความตั้งใจของการร้องเรียนในการซื้อสินค้าออนไลน์
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ณัฐชยา เขียวแก้ว และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2562) การวิเคราะห์ความตั้งใจในการร้องเรียนเกี่ยวกับเหตุผลส่วนบุคคลของการซื้อสินค้าออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีและความพึงพอใจของลูกค้า. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
ณัฐชยา เขียวแก้ว และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2562. การวิเคราะห์ความตั้งใจในการร้องเรียนเกี่ยวกับเหตุผลส่วนบุคคลของการซื้อสินค้าออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีและความพึงพอใจของลูกค้า. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
ณัฐชยา เขียวแก้ว และผู้แต่งคนอื่นๆ. การวิเคราะห์ความตั้งใจในการร้องเรียนเกี่ยวกับเหตุผลส่วนบุคคลของการซื้อสินค้าออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีและความพึงพอใจของลูกค้า. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562. Print.